รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่นเปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ วันนี้ รับของสมนาคุณสุด Cute เมื่อคงเงินฝากตามเงื่อนไขของธนาคาร

10 ม.ค. 65 158
ระยะเวลา 02 ม.ค. 28 ก.พ. 65
เปิดบัญชี ฟรีประกัน 7 โรคมะเร็งสำหรับผู้หญิง เพียงเปิดบัญชีเงินฝาก UOB Lady's savings รับความคุ้มครองสูงสุด 2 ล้านบาท*
 
เปิดบัญชี UOB Lady’s savings ตั้งแต่ 500,000 บาท พร้อมคงเงินตามเงื่อนไข ณ สาขาธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 2 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65 และมียอดเงินฝาก 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 7,350 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.47 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 7,350 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 500,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ก.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มี.ค. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ม.ค. 65 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ. 65 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ก.ค. 65

เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 50,000 บาท แต่ไม่ถึง 5 แสนบาท พร้อมคงเงินตามเงื่อนไข  ณ สาขาของธนาคารยูโอบี สำหรับลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี เลดี้ ตั้งแต่ 2 ม.ค. 65 – 28 ก.พ. 65 และมียอดเงินฝาก 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันเปิดบัญชี ติดต่อกันตามระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับ Paul Frank Shopping Bag จำนวน 1 ชิ้น มูลค่า 1,100 บาท ซึ่งมูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.20 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 1,100 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 50,000 บาทตลอดระยะเวลา 1 ปี
 
 
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ก.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 28 ก.พ. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 28 ก.พ. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 มี.ค. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 เม.ย. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 เม.ย. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 พ.ค. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ม.ค. 65 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 30 มิ.ย. 65
 • เฉพาะลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ. 65 พร้อมคงยอดเงินฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 65 จะได้รับของกำนัลภายในวันที่ 31 ก.ค. 65
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 28 ก.พ. 65

ข้อกำหนด และเงื่อนไขความคุ้มครอง : รับความคุ้มครองมะเร็งระยะลุกลามในสตรี สูงสุด 2 ล้านบาท และความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 10,000 บาท ต่อคน โดยคำนวณจากยอดเงินฝากเฉลี่ยย้อนหลัง 3 เดือนก่อนหน้าเดือนปัจจุบัน ตามรายละเอียดดังนี้
 
 
*กรณีลูกค้าเปิดมากกว่า 1 บัญชี :
 • เปิดภายในเดือนเดียวกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่มียอดเงินฝากเฉลี่ยที่สูงกว่า
 • เปิดต่างเดือนกัน ธนาคารจะพิจารณาจากบัญชีที่เปิดในครั้งแรก
การสิ้นสุดความคุ้มครอง
 • เมื่อผู้ฝากอายุ 65 ปี
 • บัญชีถูกปิด หรือถูกเปลี่ยนประเภทเป็นออมทรัพย์ปกติ
 • สมาชิกผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
 • มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประเภทใดประเภทหนึ่งไปแล้ว (มะเร็งสตรีระยะลุกลาม หรือ กรณีเสียชีวิต)
 • ผู้เอาประกันภัยขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขการรับประกันภัย

ข้อกำหนด และเงื่อนไขในการรับของสมนาคุณ
 1. ลูกค้าบุคคลธรรมดาเพศหญิง เปิดบัญชีอายุตั้งแต่ 15 - 55 ปีบริบูรณ์
 2. จำกัด 1 บัญชีต่อท่าน บัญชีเดี่ยวเท่านั้น ไม่สามารถเปิดเป็นบัญชีร่วมได้
 3. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะ SMS แจ้งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 4. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ใบ โดยไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 5. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่กำหนด
 6. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 11 ส.ค. 64
 7. เมื่อลูกค้าเลือกรับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
 8. ในกรณีที่ลูกค้าผู้มีความประสงค์จะเปิดบัญชีกำลังจะอายุครบ 56 ปีบริบูรณ์ ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีก่อนเดือนเกิดเท่านั้น ลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีในเดือนเกิดได้ เช่น ลูกค้ากำลังจะอายุครบ 56 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ลูกค้าจะต้องเปิดบัญชีภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยลูกค้าจะไม่สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
*สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th *สอบถามข้อมูลเรื่องความคุ้มครองประกันชีวิตที่ บริษัทพรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 1621 หรือ hotline@prudential.co.th
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีออมทรัพย์ยูโอบี เลดี้ บัญชีออมทรัพย์ยูโอบี โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำ เงินฝากออมทรัพย์มีประกัน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)