รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

"TCYBER" เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ผ่าน บลจ.ทิสโก้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษเมื่อลงทุนตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ม.ค. 65

6 ม.ค. 65 35
ระยะเวลา 04 ม.ค. 12 ม.ค. 65
TCYBER กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security : TISCO Cyber Security Fund

กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ​จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก​

เปิดเสนอขายครั้งแรกวันที่ 4 - 12 มกราคม 2565

เปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ผ่าน บลจ.ทิสโก้ รวมถึงช่องทางออนไลน์ eInvest, แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds, ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา และบล.ทิสโก้ เท่านั้น"

นโยบายการลงทุน : กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริษัทที่มีการพัฒนาและจัดการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ หรือบริษัทที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงบริษัทอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 ​
ในเบื้องต้นบริษัทจัดการจะลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ 2 กองทุน ได้แก่ ​

1) กองทุน Global X Cybersecurity ETF ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารของบริษัทที่มีธุรกิจหลักในการพัฒนาและการจัดการด้านความปลอดภัย การป้องกันการบุกรุกและโจมตีบนระบบเครือข่าย แอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยกองทุนมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Indxx Cybersecurity Index (ดัชนีอ้างอิง) ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน Global X Cybersecurity ETF ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ​

2) กองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ซึ่งมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการโจมตีที่มุ่งร้ายต่อคอมพิวเตอร์ เซิร์ฟเวอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เครือข่ายและข้อมูล รวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ทั้งนี้ กองทุนจะลงทุนในกองทุน Allianz Global Investors Fund - Allianz Cyber Security ในสัดส่วนประมาณ 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

 
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 1. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER) ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ม.ค. 65 โดยลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตามเงื่อนไขจะได้รับของกำนัลสูงสุด 1 สิทธิ์ / 1 ท่าน เท่านั้น
 2. สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินลงทุนสะสมในกองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security (TCYBER) ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ม.ค. 65 ผ่านช่องทาง elnvest หรือ TISCO My Funds เท่านั้น  โดยยอดเงินลงทุนทุกๆ 50,000 บาทจะได้รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิด ทิสโก้ พันธบัตรระยะสั้น (TISCOSTF) มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท
  - ลูกค้า 1 ท่าน สามารถเข้าเงื่อนไขได้ทั้ง 2 โปรโมชั่น ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีซื้อขายกองทุนหลายบัญชี บริษัทจะนับยอดเงินลงทุนรวมทุกบัญชีในการพิจารณาให้โปรโมชั่นพิเศษ
   - สำหรับลูกค้านิติบุคคล แบะลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ (Omnibus Account) จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  - การจัดส่งของกำนัลตามเงื่อนไขพิเศษ 1 จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 90 วันหลังสิ้นสุดโปรโมชั่น
  - บริษัทจะจัดสรรหน่วยลงทุน TISCOSTF ตามเงื่อนไขพิเศษ 2 ให้แก่ลูกค้าภายใน 90 วันหลังจากวันสิ้นสุดโปรโมชั่น
  - ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จากรายการส่งเสริมการขายข้างต้น จะไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงเวลาเดียวกันของบริษัทได้
  - บริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงของกำนัลดังกล่าว เป็ฯของกำนัลที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  - ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด

✓ กองทุนนี้เหมาะสำหรับ
 • ผู้ลงทุนที่มีความเข้าใจและสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนในต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนได้
 • ผู้ลงทุนที่สามารถรับความผันผวนทางด้านราคาของกองทุนรวมต่างประเทศที่กองทุนไปลงทุน ซึ่งอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลงจนต่ำกว่ามูลค่าที่ลงทุนและทำให้ขาดทุนได้
 • ผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว โดยคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนใน​
 • ตราสารหนี้ทั่วไป
 • ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (Technology)
X กองทุนนี้ไม่เหมาะสำหรับ
 • ผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอน หรือรักษาเงินต้นให้อยู่ครบ
คำเตือน
 • กองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารทนเทศ จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก
 • กองทุนอาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ 0 2633 6000 กด 4 หรือ 0 2080 6000 กด 4 หรือเว็บไซต์ www.tiscoasset.com / แอปพลิเคชั่น TISCO My Funds
แท็กที่เกี่ยวข้อง TCYBER บลจ.ทิสโก้ กองทุนเปิด ทิสโก้ Cyber Security TISCO Cyber Security Fund
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ