รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ซื้อประกันชีวิตฯ ลุ้นรับทองคำแท่ง 50 สตางค์ และ Central Gift card

4 ม.ค. 65 47
ระยะเวลา 04 ม.ค. 31 ม.ค. 65
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ หรือประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ แบบรายปี
โดยชำระเบี้ยประกันทุกๆ 10,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับทองคำแท่ง น้ำหนัก 50 สตางค์ มูลค่าละ 14,000 บาท
จำนวน 10 รางวัล และบัตร Central Gift Card มูลค่าละ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล, มูลค่าละ 2,000 บาท จำนวน
50 รางวัล และมูลค่าละ 1,000 บาท จำนวน 250 รางวัล รวมจำนวนของรางวัลทั้งหมด 330 รางวัล! มูลค่ากว่า 590,000 บาท
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตและสุขภาพ หรือประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองตลอดชีพ แบบรายปีเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มกราคม 2565 (จับรางวัลวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด และประกาศผล
วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ www.kasikornbank.com)
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 • ธนาคารกสิกรไทย ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ ช00024/2546 รับประกันภัยโดย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่กำหนดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมในการรับสิทธิ์ในการจับฉลาก
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรางวัล 1 ท่าน ต่อ 1 รางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • กิจกรรมใบอนุญาตเลขที่ 941/2564 โดยจับรางวัลในวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ 3/16 นนทบุรี 48 ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000 และประกาศผลวันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ www.kasikornbank.com
 • บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ทำการติดต่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลโดยตรงภายใน 7 วัน หลังวันประกาศรายชื่อผู้โชคดี
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องแสดงเอกสารหรือจัดส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชนที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว 1 ฉบับ มายังบริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ตามเงื่อนไขที่กำหนด กรณีที่ไม่สามารถมารับด้วยตัวเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้กับตัวแทน รับรางวัลมาด้วย
 • บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด ดำเนินการจัดส่งของรางวัล และชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% แทนผู้ที่ได้รับรางวัล
 • สามารถขอรับรางวัลได้ภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนด ธนาคารถือว่าผู้โชคดียินยอม ที่จะสละสิทธิไม่ขอรับรางวัล
 • พนักงานธนาคาร บริษัท ตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง บริษัทที่เกี่ยวข้องในการจับรางวัล คณะกรรมการดำเนินการและครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมชิงรางวัลในรายการ
 • ธนาคารสงวนสิทธิระงับการมอบของรางวัล ในกรณีที่ธนาคารตรวจสอบพบว่า ผู้ได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ / หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลอื่นใดได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร
 • ธนาคารไม่มีภาระหน้าที่ หรือความรับผิดชอบในสินค้าภายใต้การส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใดทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขในการร่วมรายการเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และธนาคารขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมรายการ
 • และของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center โทร. 02-8888888
 
ดูบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทยทั้งหมด
แท็กที่เกี่ยวข้อง เมืองไทยประกันชีวิต ซื้อประกันชีวิต ซื้อประกันสุขภาพ โปรโมชั่นประกัน โปรโมชั่นประกันชีวิต ลุ้นรางวัล แจกทองคำแท่ง central gift card
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ