รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

โปรโมชั่น SSF / RMF กสิกรไทย สำหรับลูกค้าที่ซื้อกองทุนกสิกรไทยที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64

22 พ.ย. 64 36
ระยะเวลา 01 พ.ย. 30 ธ.ค. 64
รับกองทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท
เมื่อลงทุน SSF และ/หรือ RMF ผ่านช่องทางออนไลน์ K PLUS, K-My Funds, K-Cyber Invest ทุก 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาท สูงสุด 1,000 บาท/ราย
ตัวอย่าง
 • กรณีลงทุนเฉพาะกองทุน SSF ลงทุนได้ สูงสุด 200,000 บาท มีสิทธิ์รับ K-CASH สูงสุด 400 บาท
 • กรณีลงทุนเฉพาะกองทุน RMF ลงทุนได้สูงสุด 500,000 บาท มีสิทธิ์รับ K-CASH สูงสุด 1,000 บาท
 • กรณีลงทุนกองทุน SSF และ RMF ลงทุนรวมกันได้ สูงสุด 500,000 บาท มีสิทธิ์รับ K-CASH สูงสุด 1,000 บาท
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ให้สิทธิเฉพาะบุคคลธรรมดาที่ลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF และ/หรือ RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการ ผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 64 - 30 ธ.ค. 64 เท่านั้น
 • บริษัทจะคำนวณยอดลงทุนสุทธิ โดยนับยอดซื้อกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนจากกองทุน K-MONEY, K-TREASURY, K-SF, K-SFPLUS และ K-CASH มายังกองทุนที่ร่วมรายการโดยสั่งซื้อ และ/หรือ สั่งสับเปลี่ยนผ่านช่องทาง K PLUS และ/หรือ K-My Funds และ/หรือ K-Cyber Invest ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย หักด้วยยอดขายคืนของกองทุนที่ร่วมรายการ และ/หรือ ยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุนที่ร่วมรายการไปยังกองทุนอื่นหรือไปยังบลจ.อื่น
  ในทุกช่องทางการลงทุน (ยกเว้นยอดขายคืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีของกรมสรรพากร)
 • การคำนวณสิทธิรับหน่วยลงทุน K-CASH จะคำนวณจากยอดลงทุนสุทธิทุก 50,000 บาทขึ้นไป โดยผู้ลงทุนมีสิทธิรับหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้ จะคำนวณจากยอดลงทุนสุทธิรวมกันสูงสุด 500,000 บาท โดยจะคำนวณสิทธิในการรับหน่วยลงทุน K-CASH ตามกรณีต่อไปนี้
  1. กรณีลงทุนเฉพาะในกลุ่มกองทุน SSF กสิกรไทยที่ร่วมรายการอย่างเดียว จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 200,000 บาท คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 400 บาท
  2. กรณีลงทุนเฉพาะในกลุ่มกองทุน RMF กสิกรไทยที่ร่วมรายการอย่างเดียว จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท
  3. กรณีลงทุนทั้งในกลุ่มกองทุน SSF และ กลุ่มกองทุน RMF รวมกัน จะคำนวณยอดลงทุนสุทธิสูงสุด 500,000 บาท** คิดเป็นหน่วยลงทุน K-CASH สูงสุด 1,000 บาท
**สำหรับยอดลงทุนในกลุ่มกองทุน SSF ส่วนที่เกิน 200,000 บาท จะไม่นำมารวมคำนวณเป็นยอดเงินลงทุนสุทธิตามเงื่อนไขข้อนี้
 • บริษัทจะนับยอดลงทุนสุทธิภายใต้ผู้ถือหน่วยลงทุนเดียวกัน โดยพิจารณาจากเลขที่บัตรประชาชนเดียวกัน (ไม่นับยอดลงทุนสุทธิของบัญชีร่วม บัญชีในนามคณะบุคคล นิติบุคคล และผู้ลงทุนที่ซื้อขายแบบไม่เปิดเผยชื่อ-Omnibus Account) เป็นยอดพิจารณารับหน่วยลงทุน K-CASH
 • ยอดลงทุนตามรายการต่อไปนี้ ในทุกช่องทางการลงทุน จะไม่ถูกนำมาคำนวนสิทธิในรายการส่งเสริมการขายนี้
  1. ยอดลงทุนในกองทุน RMF ที่รับโอนมาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
  2. ยอดสับเปลี่ยนภายในกลุ่มกองทุน SSF และ/หรือ RMF ภายใต้การจัดการของบลจ. กสิกรไทย
 • บริษัทจะดำเนินการซื้อหน่วยลงทุน K-CASH ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 65 และจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทุกรายที่ได้รับหน่วยลงทุน K-CASH รายการส่งเสริมการขายนี้ทราบผ่านทาง SMS / K-My Funds Notification หรือ อีเมล ตามข้อมูลที่ผู้ลงทุนให้ไว้แก่บริษัท
 • ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถรับสิทธิประโยชน์ในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ อีกในช่วงเวลาเดียวกัน และ/หรือ เงินลงทุนเดียวกัน
 • บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิกเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
คำเตือน
 • K-FIXEDPLUS-SSF และ KGDRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนต่างประเทศ K-GINCOME-SSF, K-CHANGE-SSF, K-CHINA-SSF, K-USA-SSF, KGARMF, KGIFRMF, KGHRMF, KEURMF และ KJPRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 75% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ K2035RMF, K2040RMF, KCHANGERMF, KCHINARMF, KEQRMF, KUSARMFและ KPROPIRMF ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน เนื่องจากกองทุนอาจไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
 • KGHRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม
 • KPROPIRMF ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอสังหา ริมทรัพย์และ/หรือโครงสร้างพื้นฐาน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 64)
 • กองทุนมีนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันทั้งด้านสินทรัพย์/ภูมิภาค /ประเทศ/กลุ่มธุรกิจราคาของหลักทรัพย์ จึงมีความผันผวนตามปัจจัยที่กระทบ
 • กองทุนที่ลงทุนในภูมิภาค/ประเทศ/ กลุ่มธุรกิจเดียวกันจะมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนที่มีการ กระจายการลงทุน
 • ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีหาก ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2673-3999
แท็กที่เกี่ยวข้อง ssf rmf ลงทุน กองทุนกสิกรไทย
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ