รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับฟรี! 50 COINS เมื่อผูกและเติมเงินผ่านบัญชีธนาคาร

16 พ.ย. 64 121
ระยะเวลา 15 พ.ย. 31 ธ.ค. 64
รับ 50 Coins ที่ ShopeePay สำหรับลูกค้าผูกบัญชีครั้งแรกเท่านั้น เมื่อผูกบัญชีธนาคารกรุงศรี และเติมเงินขั้นต่ำ 500 บาท
 
 • จำกัด 3,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี สามารถเปิดบัญชีได้ง่ายๆ ผ่าน KMA-Krungsri Mobile App
วิธีการผูกบัญชี
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 เม.ย. 65
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี
 
เงื่อนไขเพิ่มเติม
 
เงื่อนไขธนาคาร
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัญชีกรุงศรี เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไข ShopeePay
 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน ShopeePay และได้ผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Customer : KYC) เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัท ช้อปปี้เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") กำหนดแล้วเท่านั้น ("ลูกค้า") โดยลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี ShopeePay กับบัญชี Shopee เสร็จสมบูรณ์ตามที่บริษัทกำหนด และลูกค้าได้ทำรายการเติมเงินเข้า ShopeePay ผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรี ที่ได้ผูกไว้กับ ShopeePay Wallet ในแอปพลิเคชัน ShopeePay หรือ Shopee
 • ลูกค้าสามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายได้โดยผูกบัญชีธนาคารกรุงศรีกับ ShopeePay Wallet และเติมเงินเข้า ShopeePay Wallet ผ่านแอปพลิเคชัน ShopeePay หรือ Shopee เป็นครั้งแรก จำนวนขั้นต่ำ 500 บาท ต่อรายการ และจะได้รับ Shopee Coins จำนวน 50 Shopee Coins
 • ลูกค้ามีสิทธิได้รับ Shopee Coins ไม่เกิน 1 ครั้ง ต่อ 1 บัญชี ShopeePay ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดสิทธิ์การได้รับ Shopee Coins รวมทั้งสิ้น 3,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. หรือจนกว่าจะครบตามสิทธิ์ที่กำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับ Shopee Coins คืนเข้าบัญชี ShopeePay ภายใน 15 วันทำการหลังจากสิ้นเดือนของแต่ละเดือนในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • Shopee Coins มีอายุ 3 เดือน โดยจะหมดอายุ ณ สิ้นเดือนที่ 3 นับจากวันที่ได้รับมาวันแรก เช่น หากลูกค้าได้รับ Shopee Coins มาวันใดก็ตามในเดือนพฤศจิกายน 2564 Shopee Coins ดังกล่าว จะหมดอายุในวันที่ 31 มกราคม 2565 เงื่อนไขอื่นๆ ในการใช้งาน Shopee Coins เป็นไปตามที่บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด
 • ลูกค้าที่ทำถูกต้องตามกติกาและระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับ Shopee Coins
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด โดยบริษัทและธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ("ธนาคาร") ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ รวมทั้ง การมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง Facebook page : ShopeePay หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทและ/หรือธนาคารกำหนด
 • ในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ Shopee Coins ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ได้กระทำการทุจริตที่สามารถนำความเสียหายมาสู่บริษัทได้ หรือกระทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อใดและ/หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทและ/หรือธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ได้รับ Shopee Coins และดำเนินการอื่นใดตามที่บริษัทเห็นสมควร
 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถนำไปแลก เปลี่ยน โอน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ลูกค้าได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขาย และรายละเอียดเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว จึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายในครั้งนี้ พร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของบริษัทและ/หรือธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 
กรุณาศึกษาหรือสอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1572 หรือเว็บไซต์ www.krungsri.com/th/promotions
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ShopeePay Call Center  โทร. 02-118-9170 หรือเว็บไซต์ www.shopeepay.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี โปรโมชั่นผูกบัญชีเงินฝาก shopeepay โปรโมชั่นผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรี shopee coins
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ