รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

คว้าโอกาสลงทุนในกองทุนประเภท SSF, LTF และ RMF ถือครองต่อเนื่องเพียง 3 เดือน รับ CASHBACK 0.20%* ภายใน 30 ธ.ค. 64

21 ต.ค. 64 58
ระยะเวลา 01 ต.ค. 30 ธ.ค. 64
คว้าโอกาสลงทุนสร้างผลตอบแทนระยะยาว เพียงลงทุนหรือโอนหน่วยลงทุนจากต่าง บลจ. ในกองทุนประเภท SSF, LTF และ RMF ที่ร่วมรายการ*
ถือครองต่อเนื่องเพียง 3 เดือน รับ CASHBACK 0.20%* เมื่อลงทุนสะสมสุทธิ 30,000 บาท* ขึ้นไป (ลงทุนภายใน 30 ธ.ค. 64 และถือครองถึง 31 มี.ค. 65)
 
เงื่อนไขส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. - 30 ธ.ค. 64
 • กองทุนที่ร่วมรายการได้แก่กองทุนประเภท LTF, RMF, SSF และ SSFX ของ บลจ.แอสเซท พลัส ทุกกองรวมถึงกองทุน SSF และ RMF หรือกองทุนลดหย่อนภาษีอื่นๆ ที่รัฐบาลประกาศเพิ่มเติม ที่บริษัทจะจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี 2564 ยกเว้นกองทุน ASP-FRF
 • ยอดเงินลงทุนสุทธิ หมายถึง ยอดซื้อ และยอดสับเปลี่ยนเข้าหรือโอนมาจาก บลจ. อื่น หักด้วยยอดขายคืนที่ผิดเงื่อนไข และยอดสับเปลี่ยนมาจากกองในโปรโมชั่นด้วยกัน และยอดโอนออกไป บลจ. อื่น
 • บริษัทจะสรุปยอดเงินลงทุนสุทธิของผู้ลงทุนแต่ละราย ณ สิ้นเดือน ธันวาคม 2564 และต้องรักษายอดดังกล่าวถึงสิ้นเดือน มีนาคม 2565 โดยจะไม่นับยอดลงทุนหรือยอดสับเปลี่ยนเข้าใหม่ แต่จะหักยอดขายคืน, ยอดสับเปลี่ยนไปกองทุนที่ไม่ร่วมรายการ, ยอดสับเปลี่ยนออกไป บลจ.อื่นในช่วงถือครอง (4 มกราคม - 31 มีนาคม 2565) โดยจะสรุปและคำนวณ Cash Back อีกครั้ง ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565
 • กรณีที่มูลค่าหน่วยลงทุน ลดลงต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก บริษัทอนุโลมให้ใช้มูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก ในการคำนวณ และในทางกลับกัน จะไม่ใช้ส่วนกำไรมาคำนวณเช่นกัน
 • คำนวณเฉพาะยอดโอนหน่วยลงทุนและยอดลงทุนสุทธิ ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป จะได้รับ Cash Back 0.20% ของมูลค่าเงินลงทุนสุทธิ โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ไม่จ่าย Cash Back ในส่วนที่เป็นทศนิยม
 • ผู้ลงทุนจะได้รับเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารหรือเช็คสั่งจ่ายเข้าบัญชีของผู้ถือหน่วยลงทุน ตามที่แจ้งไว้ในคำขอเปิดบัญชีภายในเดือนเมษายน 2565
 • การสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิดต้นทาง และกองทุนเปิดปลายทาง จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการการจัดการและ/หรือหนังสือชี้ชวนกองทุนเปิดต้นทางและกองทุนเปิดปลายทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่นำส่วนกำไรมาคำนวณ เพื่อไม่ให้ขัดต่อประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าด้วยเรื่องการจัดรายการส่งเสริมการขายที่จะให้ผู้ลงทุนได้มูลค่าไม่เกิน ร้อยละ 0.20 ของเงินลงทุน
 • กรณี ผู้ลงทุนที่มีการส่งคำสั่งซื้อล่วงหน้า เพื่อตัดบัญชีอัตโนมัติแบบ Saving plan เป็นรายเดือน ตลอดทั้งปี 2564 แต่มีมูลค่าเงินลงทุนไม่ถึง 30,000 บาทต่อไตรมาส จะนำยอดเงินลงทุน ในกองทุนที่ร่วมรายการรวมกันตลอดทั้งปีมาคำนวณโปรโมชั่น ซึ่งต้องมียอดเงินลงทุนสุทธิรวมทั้งปี ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และเฉพาะผู้ลงทุนในลักษณะ Saving Plan ที่ใช้ยอดรวมตลอดทั้งปีกลุ่มนี้ ต้องรักษายอดลงทุน เพื่อนำมาสรุปและคำนวณ Cash Back อีกครั้ง ณ สิ้นเดือน มีนาคม 2565 และจะได้รับเป็นเงินโอนเข้าบัญชี ภายในเดือน เมษายน 2565
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ไม่รวมยอดผู้ลงทุนที่มิใช่บุคคลเดียวกัน แต่จะรวมยอดให้ในกรณีที่ผู้ลงทุน ลงทุนผ่านหลายตัวแทนโดยยึดจากเลขที่บัตรประชาชนของผู้ลงทุน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ให้บริการด้วยการชำระผ่านบัตรเครดิต เฉพาะผู้ลงทุนที่ลงทุน/ทำรายการซื้อโดยตรงกับ บลจ.แอสเซทพลัส เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทใดๆ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2672-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง cash back ssf ltf rmf
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ