• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • คลิกเดียวที่นี่! รวมกองทุน Health Care ชั้นนำในเมืองไทย

  8 มี.ค. 64 27,634

  คลิกเดียวที่นี่! รวมกองทุน Health Care ชั้นนำในเมืองไทย

  ในทศวรรษนี้ สังคมที่มีความโดดเด่น และพูดถึงกันอย่างแพร่หลาย คือสังคมผู้สูงอายุ เป็นผลมาจากการดูแลตัวเอง ทำให้คนอายุยืนยาวมากขึ้น และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้ธุรกิจ "Health Care" มีการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆ กับกองทุนที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจ Health Care พวกนี้ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ "กองทุน Health Care" กัน และมาดูกันว่าในเมืองไทยตอนนี้ ถ้าเราสนใจลงทุนในกองทุน Health Care จะลงทุนกับที่ไหนได้บ้าง?

  ธุรกิจแบบไหน?...ที่เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจ "Health Care"


  • ธรุกิจผู้ให้การดูแลสุขภาพ (Healthcare prividers) เช่น ธุรกิจโรงพยาบาล คลินิก สถานพักฟื้น เป็นต้น
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ (Medical equipment) เช่น เครื่องฉายเอกซ์เรย์ เครื่องสแกนเอ็มอาร์ไอ รวมไปจนถึงอุปกรณ์ที่ฝังในร่างกาย
  • ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายวัสดุการแพทย์ (Medical supplies) เช่น พลาสเตอร์ ผ้าพันแผล เข็มและหลอดฉีดยา คอนแทกเลนส์ ฯลฯ
  • ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) เป็นธุรกิจที่วิจัย พัฒนา และผลิตสารทางชีวภาพ เพื่อการตรวจหรือรักษาโรค เช่น การตรวจหายีนความผิดปกติ ยาปฏิชีวนะ สเต็มเซลล์ ฯลฯ
  • ธุรกิจยา (Pharmaceuticals) เป็นธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายยาทั่วไป

  ถ้าคิดจะลงทุนในกองทุน "Health Care" จะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้าง?

  1. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กรณีกองทุน Health Care ที่มีขายอยู่ในเมืองไทยเรา เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ทั้งหมด ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องคำนึงว่ากองทุนที่จะลงทุน ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไว้หรือไม่ เช่น ถ้าไปลงทุนในสหรัฐอเมริกา ก็ต้องทำ Hedging เงินบาท - เงิน US Dollar
  • Foreign Investment Fund (FIF) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. และ ธปท. ให้ระดมเงินจากผู้ลงทุนในประเทศไทย แล้วนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหน่วยลงทุนไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศได้ เพื่อเป็นการกระจายการลงทุน พร้อมเพิ่มโอกาสในการแสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ (กองทุนประเภทนี้จะเหมาะกับคนที่ชอบการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ ที่มีโอกาสจะได้รับผลตอบแทนแตกต่างจากการลงทุนในประเทศ แต่...ต้องรับความเสี่ยงได้สูงด้วยนะคะ)
  2. ค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fees Collected from the Fund) เช่น ค่าธรรมเนียมการจัดการ, ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์, ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน, ค่าธรรมเนียมศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และ/หรือ ผู้รับฝากทรัพย์สินในต่างประเทศ (ถ้ามี) ฯลฯ ค่าธรรมเนียมในส่วนนี้จะเก็บหลังจากที่เราเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ว และจะถูกคิดรวมอยู่ใน NAV ทุกๆ วันอยู่แล้ว
  • ค่าธรรมเนียมที่บริษัทจัดการลงทุนเรียกเก็บจากผู้ถือหน่วย (Fees Collected from Unitholders) คือ ค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้ บลจ. และตัวแทนขาย ซึ่งแต่ละกองทุนจะเรียกเก็บแตกต่างกัน จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ลงทุนต้องให้ความสนใจประกอบการพิจารณา (ในหนังสือชี้ชวนจะมีระบุให้นะคะ) เช่น ค่าธรรมเนียมการขาย, ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วย เป็นต้น
  3. ระยะเวลารับเงินจากการขายคืน เนื่องจากเป็นกองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้น การขายคืนหน่วยลงทุนจะได้รับเงินล่าช้ากว่ากองทุนในประเทศ โดยสามารถดูได้ที่ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ซึ่งระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน
  4. NAV ค่อนข้างช้า สาเหตุที่ค่อนข้างช้าอาจมีหลายปัจจัย เช่น ประเทศของกองทุนที่ไปลงทุน และ TimeZone ที่แตกต่างกัน ซึ่งในกรณีของกองทุน Health Care นี้ จะเป็นการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศเป็นหลัก จึงทำให้เราเห็นค่า NAV ล่าช้าไปจากวันที่เราจ่ายเงินลงทุน เช่น กองทุนที่ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งอยู่ใน TimeZone ที่เวลาช้ากว่าประเทศไทย ถึงแม้เราจะซื้อกองทุนในวันนี้ เราก็ต้องรอตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เปิดทำการก่อน จึงได้ราคาของวันทำการถัดจากที่เราซื้อ (T+1)
  ธุรกิจ Health Care ถือได้ว่ามีบทบาทกับการใช้ชีวิตของคนในยุคปัจจุบันตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิต โดยส่งผลให้ธุรกิจดังกล่าวมีความเจริญเติบโตแบบยั่งยืน ซึ่งเป็นผลดีกับนักลงทุนด้วย ดังนั้น กองทุน Health Care จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคนที่กำลังมองหาโอกาสในการลงทุน คราวนี้มาดูกันว่า กองทุนเด่นๆ ในกลุ่ม Health Care มีอะไรบ้าง?

  บลจ. บัวหลวง

  1. กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE)
  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund:FIF) โดยเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Master Fund) เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) (Feeder Fund หมายถึง กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศเป็นหลักเพียงกองทุนเดียว)
  กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ (BCARE) เป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมในหน่วยลงทุนของ Wellington?s Global Health Care Equity Portfolio Class A: WGH ซึ่งเป็นกองทุนที่บริหารโดย Wellington Management Portfolio (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio โดยกองทุน WGH ที่กองทุน BCARE ไปลงทุนนั้น จะลงทุนในหุ้นของ Health Care Sector ทั่วโลก โดยเน้น 4 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ยาและเภสัชกรรม ไบโอเทค อุปกรณ์การแพทย์ และบริการทางสุขภาพ และจะกระจายการลงทุนใน 3 ภูมิภาค คือ ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย
  • มูลค่าจดทะเบียน : 13,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : ครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าซื้อขาย) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.00% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.05% ปัจจุบัน 0.03%
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.10%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : ยังไม่สามารถทำได้
  • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : 50 บาทต่อ 1,000 หน่วย หรือเศษของ 1,000 หน่วย
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนเวลา 8.30 - 15.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือดูรายละเอียดกองทุน BCARE หรือ www.bblam.co.th
  2. กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (BCARERMF)

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ให้การสะสมเงินลงทุนเพื่อใช้ยามเกษียณ โดยสามารถกระจายเงินลงทุนเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มมากขึ้นจากหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรม Health Care ที่คัดสรรมาแล้วจากทุกภูมิภาคของโลก พร้อมพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ Health Care เป็น Super Sector
  ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Wellington Management Portfolios (Dublin) Plc. Global Health Care Equity Portfolio (WGHCEPA) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
  WGHCEPA เป็นกองทุนรวมต่างประเทศ ที่บริหารจัดการโดย Wellington Management Company LLP (WMC) ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทในอุตสาหกรรม Health Care ทั่วโลก
  • มูลค่าจดทะเบียน : 5,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : ครั้งแรก 500 บาท ครั้งต่อไป 500 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.50% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.04% ปัจจุบัน 0.03%
  • ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน : ไม่เกิน 0.05% ปัจจุบัน 0.05%
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ : ตามที่จ่ายจริง
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เรียกเก็บ
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 1.00% (ขั้นต่ำ 50 บาท) ในกรณีถือครองน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี และ 50 บาทต่อรายการในกรณีถือครองมากกว่า 1 ปี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : กรณีสับเปลี่ยนภายในบริษัทจัดการ ไม่เรียกเก็บ แต่กรณีสับเปลี่ยนกับบริษัทจัดการอื่น ยังไม่สามารถทำได้
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน เวลา 8.30 - 15.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด โทร. 0-2674-6488 กด 8 หรือดูรายละเอียดกองทุน BCARERMF หรือ www.bblam.co.th

  บลจ. ธนชาต

  เน้นลงทุนในกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (Feeder Fund) กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว (long-term groeth of capital) จะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ โดยสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเพื่อโอกาสในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุน โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ผู้จัดการกองทุนพิจารณาว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences orientation) 
  1. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์ (T-Healthcare)

  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
  (% ต่อปีของ NAV)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% (เรียกเก็บ 1.072%*)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.15% (เรียกเก็บ 0.027%*)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125% (เรียกเก็บ 0.134%*)
   *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 1.00% ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 1.00% ปัจจุบันยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : เท่ากับค่าธรรมเนียมในการขาย (ถ้ามี) และรับซื้อคืน (ถ้ามี) โดยจะไม่เรียกเก็บซ้ำซ้อน
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการไม่เกิน 15.30 น. (รับค่าขายคืน T+5)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2126-8300 กด 3 หรือรายละเอียดกองทุน คลิก T-Healthcare หรือ www.thanachartfund.com
  2. กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (T-HealthcareRMF)

  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท + ขยายได้ถึง 15% (150 ลบ.)
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% (เรียกเก็บ 1.609%*)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.15% (เรียกเก็บ 0.027%*)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.125% (เรียกเก็บ 0.134%*)
   *รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภาษีอื่นใด (ถ้ามี)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบันยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบันยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : ไม่เกิน 3.00%
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการไม่เกิน 15.30 น. (รับค่าขายคืน T+5)
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร. 0-2126-8399 กด 0 หรือรายละเอียดกองทุน คลิก T-HealthcareRMF หรือ www.thanachartfund.com 

  บลจ. ยูโอบี

  1. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UGH)
  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorised scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) และอยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ซึ่งมีการบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต 
  ทั้งนี้ กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลากหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน กองทุนนี้เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวม สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง
  • จำนวนเงินทุนของโครงการ : 10,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน)
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี 
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.40% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ปัจจุบันเก็บ 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : สับเปลี่ยนเข้าเท่ากับค่าธรรมเนียมการขาย (1.50%) สับเปลี่ยนออก ไม่มี
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ซื้อทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. และขายทุกวันทำการภายในเวลา 14.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือรายละเอียดกองทุน UGH หรือ www.uobam.co.th
  2. กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UHCRMF)
  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (feeder fund) เหมาะสำหรับเงินลงทุนของผู้ลงทุนที่มุ่งหวังผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพหลังเกษียณอายุรวมทั้งการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยควรเป็นเงินลงทุนส่วนที่สามารถยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับสูง โดยผลตอบแทนที่กองทุนจะได้รับส่วนใหญ่มาจากกำไรส่วนต่างของราคาหน่วยลงทุน
  • จำนวนเงินทุนของโครงการ : 5,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม
   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.40% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : สับเปลี่ยนเข้า - ยกเว้น สับเปลี่ยนออก - *ปัจจุบันเก็บ 0.25% (ในกรณีที่เป็นการสับเปลี่ยนระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ภายใต้การบริหารของบริษัทจัดการ จะยกเว้น ค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งนี้สามารถสัปเปลี่ยนระหว่างกองทุน UOBSVRMF, SVRMF, UOBGBRMF และ GBRMF ได้เท่านั้น)
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ซื้อทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. และขายทุกวันทำการภายในเวลา 14.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือรายละเอียดกองทุน UHCRMF หรือ www.uobam.co.th
  3. กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ (UOBSHC)
  กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorized Scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศสิงคโปร์ และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Monetary Authority of Singapore (MAS) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO)
  กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited และกองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็จฟันด์ (Hedge Fund) ซึ่งกองทุนหลักอาจป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน และบริษัทจัดการจะทำการซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ หรือในสกุลเงินอื่นใด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยกองทุนรวมหลักในอนาคต ทั้งนี้ กองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนต่อในหลายหลายสกุลเงินตามแต่ละประเทศที่กองทุนหลักไปลงทุน
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม
   ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.00% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.075% ต่อปี
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.40% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ปัจจุบันเก็บ 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : สับเปลี่ยนเข้า-ไม่มี สับเปลี่ยนออก-1.50%
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ซื้อทุกวันทำการภายในเวลา 15.30 น. และขายทุกวันทำการภายในเวลา 14.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 หรือรายละเอียดกองทุน UOBSHC หรือ www.uobam.co.th

  บลจ. กรุงศรี

  1. กองทุนกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้ปันผล (KF-HEALTHD)
  กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV กองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพย์สินของกองทุน จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 100,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 2,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่น้อยกว่าปีละ 1 ครั้ง ในอัตราไม่ต่ำกว่า 10% ของกำไรสุทธิ และ/หรือจ่ายจากกำไรสะสมในอัตราที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.8025)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง 0.0321)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% เก็บจริง 0.1605%
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% ปัจจุบัน 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ยังไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% ปัจจุบัน 1.50% 
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (ยังไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 0-2657-5757 หรือรายละเอียดกองทุน KF-HEALTHD หรือ www.krungsriasset.com
  2. กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHCARERMF)

  กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารแห่งทุน สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
  กองทุนจะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV 
  กองทุน JPM Global Healthcare Fund (กองทุนหลัก): มีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างน้อยร้อยละ 67 ของทรัพย์สินของกองทุน
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 2,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.14% (เก็บจริง 0.8025)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.107% (เก็บจริง 0.0321)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.1605% เก็บจริง 0.1605%
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% (ไม่มี)
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ยังไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 2.00% (ไม่มี)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 2.00% (ยังไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 10 บาทต่อ 1,000 หน่วย และเศษของ 1,000 หน่วยคิดเป็น 1,000 หน่วย
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด โทร. 0-2657-5757 หรือรายละเอียดกองทุน KFHCARERMF หรือ www.krungsriasset.com

  บลจ. ทิสโก้

  1. กองทุนทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ สตาร์ พลัส (TGHSTARP)
  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Healthcare หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Healthcare ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุนจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ สำหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 5,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.035% 
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.16% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : ไม่มี 
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-6000 กด 4 หรือรายละเอียดกองทุน TGHSTARP หรือ www.tiscoasset.com
  2. กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGHRMF)
  กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบอุตสาหกรรม Healthcare หรือบริษัทที่มีรายได้หลักจากการประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกบอุตสาหกรรม Healthcare ในภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งสัดส่วนการลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟต่างประเทศแต่ละกองทุน จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามสภาวะการลงทุนหรือการคาดการณ์สภาวะการลงทุนในแต่ละขณะ สําหรับเงินลงทุนในต่างประเทศส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ ตราสารทางการเงินอื่นๆ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในต่างประเทศ ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดหรือให้ความเห็นชอบ
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.0275%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.16% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกรณีเป็นกองทุนต้นทาง : ไม่เกินร้อยละ 1.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนของวันทำการล่าสุดก่อนวันทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน แต่ไม่ต่ำกว่า 200 บาท (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกรณีเป็นกองทุนปลายทาง : เป็นไปตามค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน 
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด โทร. 0-2633-6000 กด 4 หรือรายละเอียดกองทุน TGHRMF หรือ www.tiscoasset.com
  3. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ ทริกเกอร์ 5M#1

  กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก โดยกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุน (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี Health Care Select Sector ซึ่งเป็นดัชนีที่มีส่วนประกอบเป็นหลักทรัพย์ซึ่งถูกจัดกลุ่มให้อยู่ในหมวดอุตสาหกรรม Health Care ที่อยู่ในดัชนี S&P 500 กองทุนดังกล่าวบริหารและจัดการโดยSSGA Funds Management, Inc. ทั้งนี ้ กองทุนจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุน Health Care Select Sector SPDR Fund ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ (ปัจจุบันกองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินประมาณ 90% ของมูลค่าทรัพย์สินที่ลงทุนในต่างประเทศ)
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 2,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 5,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • เสนอขายครั้งแรก : 6 - 11 ม.ค.60
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.027%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.16% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันคิด 1.00%)
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : ไม่มี
  4. กองทุนเปิด ทิสโก้ ยูเอส เฮลธ์แคร์ ทริกเกอร์ 5M#2
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 2,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • เสนอขายครั้งแรก : 22 - 28 มี.ค.60
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.00%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.027%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.16% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันคิด 1.00%)
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 2.00% (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนกองทุน : ไม่มี

  บลจ. กสิกรไทย

  1. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)
  กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) 
  บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันโดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
  สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต โดยมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 50,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 500 บาท
  • ความเสี่ยงในระดับ : 6
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
  • มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง พิจารณาทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบัน 1.07%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.0321%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.30% ปัจจุบัน 0.0803% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : 1.50%ของมูลค่าซื่อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ เวลาทำการซื้อถึง 15.30 น. เวลาทำการขายคืนถึง 14.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โทร. 0-2673-3888 หรือรายละเอียดกองทุน K-GHEALTH หรือ www.kasikornasset.com
  2. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน Unhedged (K-GHEALTH(UH))
  กองทุนมีนโยบายที่จะนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds ? Global Healthcare Fund, Class A (acc) - USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลก โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund)
  สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารทุน ตราสารแห่งหนี้ หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต. รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)
  สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ ตราสารทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารหนี้ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต รวมทั้งอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management)  โดยจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 10,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 500 บาท
  • ความเสี่ยงในระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
  • มีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละไม่เกิน 4 ครั้ง พิจารณาทุกสิ้นเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม โดยจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสมหรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบัน 1.07%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.0321%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.30% ปัจจุบัน 0.0803% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : 1.50%ของมูลค่าซื่อขาย
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน : เท่ากับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนของกองทุนต้นทาง หรือค่าธรรมเนียมการขายของกองทุนปลายทางแล้วแต่อัตราใดสูงกว่า
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ เวลาทำการซื้อถึง 15.30 น. เวลาทำการขายคืนถึง 14.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โทร. 0-2673-3888 หรือรายละเอียดกองทุน K-GHEALTH(UH) หรือ www.kasikornasset.com
  3. กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)

  โดยอยู่ภายใต้ JPMorgan Funds ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบอร์ก (Luxembourg) กองทุนหลักมิได้เป็นกองทุนรวมประเภทเฮ็ดจ์ฟันด์ (hedge fund) บริษัทจัดการจะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนหลักไปที่ประเทศสิงคโปร์ โดยใช้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ซึ่งประเทศสิงคโปร์จะส่งคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยังประเทศลักเซมเบิร์กต่อไป ซึ่งบริษัทจัดการจะคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนเป็นสำคัญ โดยบริษัทจัดการจะประกาศให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบถึงการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน โดยจะติดประกาศที่สำนักงานของบริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 
  สำหรับการลงทุนส่วนที่เหลือในต่างประเทศ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่ง ตราสารแห่งหนี้หรือเงินฝาก หรือ หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นในต่างประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต.
  สำหรับการลงทุนในประเทศ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขายในประเทศ ได้แก่ เงินฝาก ตราสารทางการเงิน และลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย ก.ล.ต โดยมีอายุของตราสาร หรือสัญญา หรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณี ต่ำกว่า 1 ปี เพื่อการดำเนินการของกองทุน รอจังหวะการลงทุนในต่างประเทศ รักษาสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (Efficient Portfolio Management) ดังนั้น กองทุนหลักจึงมีความเสี่ยงมากกว่ากองทุนรวมอื่น
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 5,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 500 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 6
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบัน 1.07%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.25% ปัจจุบัน 0.0321%
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.30% ปัจจุบัน 0.0803% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ยกเว้น
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : กรณีสับเปลี่ยนภายใน บลจ.กสิกรไทย ยกเว้น กรณีสับเปลียนไป บลจ.อื่นเก็บ 1.00% ของมูลค่าซื้อขาย
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการของบริษัทจัดการหรือผู้สนับสนุนการขายฯ เวลาทำการซื้อถึง 15.30 น. เวลาทำการขายคืนถึง 14.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด โทร. 0-2673-3888 หรือรายละเอียดกองทุน KGHRMF หรือ www.kasikornasset.com

  บลจ. แมนูไลฟ์

  กองทุนเปิด แมนูไลฟ์ สเตร็งค์ เฮลธ์แคร์ เอฟไอเอฟ (MS-HCARE)
  กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียวเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน คือ Manulife Global Fund - Healthcare Fund (Share Class AA) (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนจัดตั้งและซื้อขายในประเทศลักเซมเบิร์ก บริหารจัดการโดย Manulife Asset Management (US) LLC ส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารแห่งหนี้ในประเทศหรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทยที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงิน (แล้วแต่กรณี) ต่ำกว่า 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินงานของกองทุน รอการลงทุน บริหารสภาพคล่องของกองทุน หรือสำหรับการอื่นใดอันมีลักษณะทำนองเดียวกันนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,600 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 10,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : 
   - ชนิดสะสมมูลค่า (MS-HCARE-A) : ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
   - ชนิดจ่ายเงินปันผล (MS-HCARE-D) : 
   1. บริษัทจัดการจะดำเนินการจ่ายเงินปันผล (Dividend) ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
   2. การจ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมจะจ่ายจากกำไรสะสม และ/หรือ กำไรสุทธิเมื่อกองทุนรวมมีกำไรสะสม และ/หรือมีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนรวมมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น
  • ค่าธรรมเนียม : 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน 
  (% ต่อปีของ NAV) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน 
  (% ของมูลค่าซื้อขาย) (ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 1.75% 
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.06% 
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.10% ต่อปี
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : ไม่มี
  • ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน : ไม่เกิน 200 บาทต่อรายการ
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 15.30 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2246-7650 กด 2 หรือรายละเอียดกองทุน MS-HCARE หรือ www.manulife-asset.co.th

  บลจ. ไทยพาณิชย์

  1. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ (SCBGHC)

  กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นโกลบอลเฮลธ์แคร์ มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว (Feeder Fund) ได้แก่ Janus Global Life Sciences Fund (กองทุนหลัก) ชนิดหน่วยลงทุน (share class) I acc สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน วัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยจะเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตโดยทั่วไป
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 10,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : จ่ายไม่เกินปีละ 2 ครั้ง
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
  (% ต่อปีของ NAV)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.565%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.03% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบัน 1.50% 
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 3.00% (ช่วงแรกยกเว้น)
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึงก่อน 15.30 น. และสำหรับระบบอิเล็คทรอนิกส์ก่อน 16.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรือรายละเอียดกองทุน SCBGHC หรือ www.scbam.com
  2. กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอลเฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (SCBRMGHC)

  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 5,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 5,000 บาท ครั้งถัดไป 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
  (% ต่อปีของ NAV)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% ปัจจุบัน 1.565%
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.10% ปัจจุบัน 0.0325% 
  • ค่าธรรมเนียมการขาย / สับเปลี่ยนเข้า : ไม่เกิน 3.00% (ช่วงแรกยกเว้น)
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน / สับเปลี่ยนออก : ไม่เกิน 3.00% (ช่วงแรกยกเว้น)
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึงก่อน 15.30 น. และสำหรับระบบอิเล็คทรอนิกส์ก่อน 16.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2777-7777 กด 0 กด 6 หรือรายละเอียดกองทุน SCBRMGHC หรือ www.scbam.com

  บลจ. กรุงไทย

  1. กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (KT-HEALTHCARE)
  เน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Janus Global Life Sciences Fund (Master Fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมหรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด โดยกองทุนรวมหลัก มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว ดดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) โดยทั่วไป Life Sciences จะเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย พัฒนา ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลตนเอง (Personal Care) การแพทย์ หรือเภสัชกรรมรวมถึงบริษัทที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโต ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีการจดสิทธิบัตร หรือตลาดอื่นใด ที่ได้รับประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 1,000 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
  (% ต่อปีของ NAV)
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% (ปัจจุบันเก็บ 1.00%)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07% (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเก็บประมาณ 0.20%)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 5.00% ปัจจุบันเก็บ 1.50%
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
  • ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน : กองทุนต้นทางไม่เกิน 3.00% ปัจจุบันยังไม่เรียกเก็บ กองทุนปลายทางไม่เกิน 5.00% ปัจุบันเก็บ 1.50%
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 14.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด โทร. 0-2686-6100 หรือรายละเอียดกองทุน  KT-Healthcare หรือ www.ktam.co.th
  2. กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-HEALTHC RMF)
  กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหลัก ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม 
  • จำนวนเงินทุนโครงการ : 1,000 ล้านบาท
  • ขั้นต่ำในการสั่งซื้อ : 500 บาท
  • ความเสี่ยงระดับ : 7
  • นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่จ่ายเงินปันผล
  • ค่าธรรมเนียม :
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
  (% ของทรัพย์สินสุทธิก่อนหักค่าธรรมเนียม) 
  ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ลงทุน
  (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) 
  • ค่าธรรมเนียมการจัดการ : ไม่เกิน 2.50% (ปัจจุบันเก็บ 1.50%)
  • ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ : ไม่เกิน 0.07% (ปัจจุบันเก็บ 0.03%)
  • ค่านายทะเบียน : ไม่เกิน 0.50% (ปัจจุบันเก็บประมาณ 0.20%)
  • ค่าธรรมเนียมการขาย : ไม่เกิน 5.00% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
  • ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน : ไม่เกิน 3.00% ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ
  • การซื้อขายหน่วยลงทุน : ทุกวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ในเวลาทำการถึง 14.00 น.
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด โทร. 0-2686-6100 หรือรายละเอียดกองทุน KT-HEALTHC RMF หรือ www.ktam.co.th
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
  • สินีนาฏ มากทองหลาง
   MONEY GURU Thailand

  บทความล่าสุดอื่นๆ