ค้นหา สินเชื่อเงินสด personal loan
สินเชื่อเงินสดเปิดตัวใหม่ 2562 - 2563

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562

  ...  

อาคารสงเคราะห์

วันที่ : 5 ก.พ. 62
เข้าดูทั้งหมด: 3,285 คน

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมดกังวลเรื่องบ้าน...ธอส. จัดให้ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in
เงื่อนไขพิเศษ
 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 2. ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
 3. ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 เท่านั้น
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
แบบที่ 1 (สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ต่ำกว่า 3 ล้านบาท)
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3  MRR-3.50% (3.25%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
สวัสดิการ  MRR-1.00%
รายย่อย  MRR-0.50%
อุปกรณ์ MRR
แบบที่ 2 (สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3  MRR-3.60% (3.15%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
สวัสดิการ  MRR-1.00%
รายย่อย  MRR-0.50%
อุปกรณ์ MRR
คุณสมบัติ
กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
 
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 • สมัครออนไลน์
 

สินเชื่อเปิดตัวใหม่ล่าสุด