รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

อาคารสงเคราะห์

ข่าว 6 ก.พ. 62 4,609

สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
หมดกังวลเรื่องบ้าน...ธอส. จัดให้ สินเชื่อบ้านสุขสันต์ Refinance in
เงื่อนไขพิเศษ
 1. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
 2. ยกเว้นค่าประเมินราคาหลักประกัน
 3. ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุดจากสถาบันการเงินอื่น
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร
 • เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร
 • เพื่อซื้อหรือจัดให้มีอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยพร้อมกับวัตถุประสงค์การขอกู้ตามข้อ 1 เท่านั้น
วงเงิน
วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
สูงสุดไม่เกิน 40 ปี
อัตราดอกเบี้ย
แบบที่ 1 (สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ต่ำกว่า 3 ล้านบาท)
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3  MRR-3.50% (3.25%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
สวัสดิการ  MRR-1.00%
รายย่อย  MRR-0.50%
อุปกรณ์ MRR
แบบที่ 2 (สำหรับลูกค้าวงเงินกู้ตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป)
ปี อัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1 - 3  MRR-3.60% (3.15%) ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
สวัสดิการ  MRR-1.00%
รายย่อย  MRR-0.50%
อุปกรณ์ MRR
คุณสมบัติ
กลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป และลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
เอกสารส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  (กรณีซื้อ)
 • สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)
 • ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
หมายเหตุ : ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆ ของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
{1450544,ดูสินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) ปี 2562}
แท็กที่เกี่ยวข้อง อาคารสงเคราะห์ สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านสุขสันต์ สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.อาคารสงเคราะห์ ไถ่ถอน refinance in refinance อาคารสงเคราะห์ สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านสุขสันต์ สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.อาคารสงเคราะห์ ไถ่ถอน refinance in refinance อาคารสงเคราะห์ สินเชื่อ สินเชื่อรีไฟแนนซ์ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านสุขสันต์ สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ธอส. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธ.อาคารสงเคราะห์ ไถ่ถอน refinance in refinance

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด