รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564

ข่าว 10 ก.ย. 64 697
สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์ NPA ของธนาคาร ปี 2564


ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2565 อนุมัติและทำนิติกรรมภายใน 31 มีนาคม 2566
วัตถุประสงค์การยื่นกู้
 • เพื่อซื่อที่ดินอาคาร ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • เพื่อซื้อห้องชุด ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
 • เพื่อซื้อที่ดินเปล่า ที่เป็นทรัพย์ NPA ของธนาคาร
วงเงิน
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร
ระยะเวลาผ่อน
 • ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้นข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาขอกู้ ต้องไม่เกิน 75 ปี
อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 2

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 3

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบที่ 4

ค่าธรรมเนียม
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
คุณสมบัติ
 • เป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป
 • เป็นลูกค้าสวัสดิการไม่มีเงินฝาก
 • ซื้อทรัพย์ NPA รอการขายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เฉพาะทรัพย์เกรด A+ ถึงเกรด B เท่านั้น
เอกสารทางการเงินส่วนบุคคล
 • บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)
เอกสารทางการเงินพนักงานประจำ
 • หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ / หนังสือรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)
เอกสารทางการเงินผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ
เอกสารหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2 ทุกหน้า
หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2645-9000
แท็กที่เกี่ยวข้อง ห้องชุด สินเชื่อบ้าน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สมัครสินเชื่อ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินเปล่า ทรัพย์ npa

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด