รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

แคมเปญ 8 Surprise Sale บ้านมือสอง ลดสูงสุด 40% ฟรีโอนสูงสุด 80,000 บาท จากกสิกรไทย

ข่าว 30 ส.ค. 64 903
แคมเปญ 8 Surprise Sale บ้านมือสอง ลดสูงสุด 40% ฟรีโอนสูงสุด 80,000 บาท จากกสิกรไทย


8 SURPRISE SALE ลดสูงสุด 40% ฟรีโอนสูงสุด 80,000 บาท รับ  สูงสุด 80,000 คะแนน ดอกเบี้ยพิเศษ 0.80% นาน 3 เดือน
8 ประเภททรัพย์มือสอง ลดสูงสุด 40% คลิก
เงื่อนไขโปรโมชันแคมเปญ 8 SURPRISE SALE
 • โปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ และสิทธิพิเศษการรับคะแนนสะสม K Point สำหรับผู้ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทยที่เป็นทรัพย์พร้อมโอน (โอนเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารแล้ว) โดยลูกค้าต้องเสนอซื้อและได้รับการอนุมัติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564 และต้องดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ระบุในหนังสือแจ้งผลการพิจารณา ทั้งนี้สำหรับค่าธรรมเนียมการโอน ธนาคารจะสนับสนุนโดยจ่ายให้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 80,000 บาท
 • สำหรับทรัพย์ฝากขายทุกประเภท ไม่เข้าร่วมโปรโมชันฟรีค่าธรรมเนียมการโอนทุกกรณี
 • สำหรับทรัพย์ที่มีราคาพิเศษประกาศอยู่บนเว็บไซต์ธนาคารขอสงวนสิทธิ์อนุมัติขายให้กับลูกค้าที่ทำการเสนอซื้อไม่ต่ำกว่าราคาพิเศษ และวางเงินประกันการเสนอซื้อ 1% พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการเสนอซื้อเป็นลำดับแรก
 • สิทธิพิเศษในการรับคะแนนสะสม K Point ธนาคารขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารที่เข้าร่วมโปรโมชัน 8 SURPRISE SALE เท่านั้น
เงื่อนไขการรับคะแนนสะสม K Point
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ที่เสนอซื้อและโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกสิกรไทย 100 ท่านแรก ที่มีราคาอนุมัติขายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีแอปพลิเคชัน K PLUS เท่านั้น (กรณีไม่มีแอปฯ จะต้องทำการสมัครภายในวันที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น)
 • การให้คะแนนสะสม K Point คำนวณจากราคาอนุมัติขาย โดยทุกๆ 1 ล้านบาท จะได้รับ 10,000 คะแนน จำกัดสูงสุด 80,000 คะแนน ต่อท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้ (โดยเศษของมูลค่าราคาอนุมัติขายที่ไม่ถึง 1 ล้านบาท จะไม่ถูกนำมาคิดเป็นคะแนนสะสม เช่น ทรัพย์สินราคาอนุมัติขาย 2.50 ล้านบาท จะได้รับคะแนนสะสม K Point 20,000 คะแนน)
 • ธนาคารจะมอบคะแนนสะสม K Point ให้แก่ลูกค้า ผ่านช่องทาง K PLUS ภายใน 90 วันนับจากวันโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสมบูรณ์ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งการมอบคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าทราบ ผ่านทางข้อความ (Notification) ในบริการ K PLUS หรือ ผ่านทางข้อความ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้แจ้งไว้กับธนาคารตามระบบเสนอซื้อ (กรณีลูกค้ายังไม่ได้สมัครใช้บริการ K PLUS) เพื่อให้ลูกค้าสมัครใช้บริการ K PLUS เพื่อรับคะแนนสะสม K Point ดังกล่าว
 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากโครงการนี้มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 2 ปี โดยคะแนนจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
 • คะแนนสะสม K Point ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน/ทอนเป็นเงินสดได้
 • การใช้คะแนนสะสม K Point สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มูลค่าเท่ากัน เงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center โทร. 02-8888888 กด 04
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.80% นาน 3 เดือน กู้เต็ม 100%*

อัตราดอกเบี้ย MRR = 5.97% (ประกาศ ณ วันที่ 22 พ.ค. 63)
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยรายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะการเงินของธนาคาร โดยธนาคารจะประกาศเป็นคราวๆ ไปและจะปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานสาขาของธนาคาร และในเว็บไซต์ของธนาคาร
 • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท อายุสัญญา 20 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 30 ปี โดยอายุของผู้กู้รวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
เงื่อนไข
 • อัตราดอกเบี้ย (แบบลดต้นลดดอก) และเงื่อนไขพิเศษสำหรับการยื่นกู้ระหว่าง 1 สิงหาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564
 • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวใช้สำหรับที่อยู่อาศัยทุกประเภท ยกเว้น การปล่อยกู้เพื่อซื้อที่ดินเปล่า คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MRR + 0.5% ตลอดอายุสัญญา
 • สำหรับที่อยู่อาศัยวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน สำหรับที่ดินเปล่า วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายและไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน เนื้อที่ไม่เกิน 10 ไร่ (ทั้งนี้การกำหนดอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย)
 • รายได้สุทธิขั้นต่ำ ตั้งแต่ 7,500 บาท ขึ้นไป (กรณีกู้ร่วม รายได้สุทธิของผู้กู้และผู้กู้ร่วมทุกคนรวมกันต้องเป็นไปตาม เกณฑ์ข้างต้น)
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รวมถึงการยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อ และเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และ พิจารณาเห็นสมควร ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบ้าน สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ฟรีโอน บ้านมือสอง 8 surprise sale

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 Money Expo Hatyai 2021 ทุ่มแคมเปญลงใต้ กู้ฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ย 2%
งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 21 (Money Expo 2021) รวมโปรโมชั่นเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต การลงทุน ทุกเจ้า ที่นี่!
กรุงศรี ออโต้ รุกบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลที่งาน Motor Expo 2021 สร้างประสบการณ์ขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ผ่าน GO Application by Krungsri Auto พร้อมจัดโปรแรงส่งท้ายปี
Money Expo Korat 2021 ทุ่มแคมเปญเด่นมัดใจลูกค้าชาวอีสาน กู้บ้าน 0.25% 1 ปี กู้ส่วนบุคคล 0% ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นรับ 5 ล้านบาท