รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเครดิตเงินคืน เมื่อสมัครสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช เอ และเปิดใช้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 64

ข่าว 19 ส.ค. 64 619
รับเครดิตเงินคืน เมื่อสมัครสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช เอ และเปิดใช้ ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 30 ก.ย. 64


 • ระยะเวลา : 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน  2564
 • บัตรที่เข้าร่วม : สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช และสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชเอ
 • สถานที่ : สาขาอิออนทั่วประเทศ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด ( มหาชน ) ( “บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับลูกค้าที่สมัครสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชหรือสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชเอ ผ่านทุกช่องทางการสมัคร และทำการเปิดใช้บริการสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชตามเงื่อนไขที่กำหนดบนแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE ที่สาขาอิออน เท่านั้น
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะสมาชิกบัตรที่ลงทะเบียนร่วมรายการส่งเสริมการขายทาง SMS โดยพิมพ์ YCC ตามด้วยเลขที่ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชหรือสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช เอ 16 หลัก ที่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ไม่ต้องเว้นวรรค ส่งมาที่ 4589123 ผ่าน เครือข่ายโทรศัพท์ AIS dtac หรือ truemove H ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยจะต้องได้รับข้อความตอบรับจากระบบจึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ อัตราค่าส่ง SMS ครั้งละ 3 บาท/ครั้ง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ลงทะเบียนผ่าน AEON THAI MOBILE Application  หรือ  www.aeon.co.th (ไม่เสียค่าบริการ) ทั้งนี้โปรดเก็บหลักฐานการลงทะเบียนไว้ในกรณีที่บริษัทฯ ร้องขอเพื่อตรวจสอบ
 • เมื่อทำการสมัครสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชหรือสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชเอ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 -30 กันยายน 2564 และเปิดใช้บริการสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชบนแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE ที่สาขาอิออน รับเครดิตเงินคืน ดังนี้
  ต่อที่ 1 สมัครสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชหรือสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชเอ และมียอดเบิกเงินสดตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปรับเครดิตเงินคืน 300 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการ
  ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนเมื่อมียอดเบิกถอนเงินสด และ/หรือ ผ่อนชำระสินค้า ( AEON Happy Pay) สะสมผ่าน สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช หรือ สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช เอ รูปแบบไม่ใช้บัตร ( ผ่าน QR Code )
  1) เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 10,000- 29,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  2) เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 30,000-49,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  3) เมื่อมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  ต่อที่ 3 เมื่อทำรายการผ่านสินเชื่อดิจิตอล ยัวร์แคช-เอ รูปแบบไม่ใช้บัตร ( ผ่าน QR Code ) และมียอดสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท/ท่าน/ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรสมาชิกภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย  โดยสมาชิกต้องมียอดเงินคงค้างในบัญชีรวมของวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ในรอบบัญชี 2 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้
  1) ยอดสะสมตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท  ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไป
  2) ยอดสะสมตั้งแต่ 30,000 - 49,999  บาท ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 10,000 บาทขึ้นไป
  3) ยอดสะสมตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต้องมียอดคงค้างในบัญชี 20,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์งดการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ในกรณีที่ลูกค้ามีการสมัครเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของสินเชื่อยัวร์แคช (รายการใดรายการหนึ่ง) ดังต่อไปนี้
  1) รายการส่งเสริมการขาย กดเงินหรือผ่อนสินค้า ผ่านQR Code รับเครดิตเงินรวมคืนสูงสุด 3,000  บาท และ/หรือ ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ด้วยรหัส YAS และ ช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเงื่อนไข (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
  2) รายการส่งเสริมการขาย พิเศษเฉพาะคุณที่ได้รับโปรการ์ดนี้เท่านั้น เมื่อสมัครสินเชื่อ ดิจิตอล ยัวชแคช และ/หรือ ลงทะเบียนร่วมรายการทาง SMS ด้วยรหัส YCR และ ช่องทางอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเงื่อนไข (ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 - 30 กันยายน 2564)
 • บริษัทฯ จะดำเนินการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชภายใน 90 วันนับจากวันที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ยอดเครดิตเงินคืนจะแสดงในใบแจ้งการชำระเงินของบัญชีสินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคชในรอบบัญชีถัดไป
 • กรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน หรือได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข วิธีการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ใช้บริการสินเชื่อ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสดหรือสิทธิ์อื่นหรือบริการอื่นได้
 • ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ต้องคงสถานะบัญชีปกติ โดยมิได้ตกเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อใดๆ ทุกประเภทที่มีอยู่กับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่เริ่มรายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมเพื่อกำหนดสิทธิ์ในการรับเครดิตเงินคืน
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายได้เฉพาะผู้ใช้บริการสินเชื่อ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน และยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนในกรณีดังต่อไปนี้
  (1) มีการชำระเงินเข้าบัญชีสมาชิกหรือสินเชื่อเกินวงเงินที่บริษัทฯ อนุมัติ
  (2) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด
  (3) ใช้บัตรสมาชิกหรือสินเชื่อไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด หรือเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากพบภายหลังว่าผู้ถือบัตรขาดคุณสมบัติ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืน
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆของบริษัทฯ หรือผ่านทาง www.aeon.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อดิจิตอลยัวร์แคช สมัครออนไลน์ สมัครสินเชื่อ สมัครบัตร เครดิตเงินคืน yourcash cash back

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด