รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 7 เดือน

ข่าว 3 ส.ค. 64 1,488

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน และ 7 เดือน .... ธนาคารออมสิน
เก็บเงินไว้ใช้จ่ายทั่วไป เพื่อผลตอบแทนเพื่อเป็นหลักประกัน และเงินสำรองในอนาคต ให้คุณได้ควบคุมการใช้เงินได้มากขึ้น อุ่นใจยิ่งขึ้นกว่าเดิม กับบริการเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ ที่คุณยังคงเก็บออม และใช้จ่ายได้เมื่อคุณต้องการ พร้อมยังได้รับผลตอบแทน ที่น่าพึงพอใจ บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 10,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 
 อัตราดอกเบี้ย  
 ประเภทผู้ฝาก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน
(ร้อยละต่อปี)
 เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7 เดือน
(ร้อยละต่อปี)
บุคคลธรรมดา 0.35 0.45
นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.35 0.45
นิติบุคคลทั่วไป 0.25 0.35
ส่วนราชการ 0.25 0.35
รัฐวิสาหกิจและองค์การของรัฐ 0.25 0.35
การจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564 หรือ
 • ระยะเวลาฝาก 4 เดือน กำหนดวงเงินรับฝาก 6,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะหยุดรับฝากเมื่อครบวงเงินรับฝากเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
 • ระยะเวลาฝาก 7 เดือน กำหนดวงเงินรับฝาก 18,000 ล้านบาท โดยธนาคารจะหยุดรับฝากเมื่อครบวงเงินรับฝากเมื่อกรณีใดกรณีหนึ่งเกิดขึ้นก่อน
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และนิติบุคคลทุกประเภท
 2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท และฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 3. สำหรับระยะเวลาฝาก 7 เดือน เมื่อฝากครบ 7 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 4. สำหรับระยะเวลาฝาก 4 เดือน เมื่อฝากครบ 4 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
 5. ใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 4 เดือน หรือ 7 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้
 6. เงื่อนไขการถอน
  6.1 ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  6.2 ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบระยะเวลาฝากนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทเผื่อเรียกตามที่ธนาคารประกาศกำหนด ณ วันถอน
 7. คำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวันจากยอดเงินฝาก ลงรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยโอนเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน
 8. บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี นิติบุคคลเสียภาษีตามประกาศกรมสรรพากร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1115 หรือ www.gsb.or.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2564 เงินฝากเผื่อเรียก เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ เงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน เงินฝากเปิดตัวใหม่ 2021

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด