รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เกียรตินาคินภัทร

ข่าว 7 ก.ค. 64 504

เปิดตัวใหม่...บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน (สมุดคู่ฝาก) - ธ.เกียรตินาคินภัทร
เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน บัญชีสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา รับดอกเบี้ยรายเดือนแน่นอน 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : 0.88% ต่อปี 
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2564
เงื่อนไข
 1. เป็นบัญชีเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา 
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
 3. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 4. กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
  - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
 5. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
 6. ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
 7. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555 
แท็กที่เกี่ยวข้อง nuvolta technologies เงินฝากเปิดตัวใหม่ 2564 เงินฝากเปิดตัวใหม่ 2021 เงินฝากประจำพิเศษ เงินฝากประจำธนาคารเกียรตินาคินภัทร เงินฝากประจำ kkp เงินฝากประจำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด