รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

AEON

ข่าว 17 ธ.ค. 63 2,048

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (AEON-UnionPay Platinum Card Manual)
สมัครบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร และ รับโค้ดส่วนลดบิ๊กซี มูลค่า 300 บาท ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2563 - 28 กุมภาพันธ์ 2564
สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม
สิทธิพิเศษ
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย
 • สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน
 • แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ในประเทศ และต่างประเทศ) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,000,000 บาท
 • บริการสอบถามข้อมูล และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อกำหนด และเงื่อนไข
 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีนเป็นสกุลเงินหยวน (CNY) ฮ่องกงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) มาเก๊าเป็นสกุลเงินปาตากาส์ (MOP) และไต้หวันเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ไต้หวัน (TWD) และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัย หรือประกันชีวิตทุกประเภทภายใต้ระบบ MCC Code 5960, 6211, 6300, 9223 การผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้ และเช่าซื้อ การเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ)
 • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาเป็นฐานในการคำนวณเป็นเครดิตเงินคืน จะเป็นยอดใช้จ่ายภายหลังจากการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ
 • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราข้างต้นสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี (สูงสุด 36,000 บาทต่อปี) โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบภายใต้บัตรหลัก
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมด หรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตรฯ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิง และตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์ประเภทอื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และใช้บัตรฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงานและมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
ค่าธรรมเนียม
หมายเหตุ
 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆ ดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2665-0123
แท็กที่เกี่ยวข้อง ห้องพักรับรอง ยูเนี่ยนเพย์ ประกันอุบัติเหตุ บัตรแพลทินัม เครดิตเงินคืน cash back ห้องพักรับรอง ยูเนี่ยนเพย์ ประกันอุบัติเหตุ บัตรแพลทินัม เครดิตเงินคืน cash back ห้องพักรับรอง ยูเนี่ยนเพย์ ประกันอุบัติเหตุ บัตรแพลทินัม เครดิตเงินคืน cash back

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
ธ.ก.ส. ปลื้ม! ยอดฝากสลาก ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 มียอดรับฝากครบตามวงเงินแล้ว
กสิกรไทยออกแคมเปญ "ร่วมด้วยช่วยลด" จัดเต็มบ้านมือสองราคาเดียว 2.99 ล้านบาท พร้อมฟรีค่าโอนสูงสุด 3 แสนบาท และดอกเบี้ย 0%
"The 1" เปิดตัว "The 1 Family" อย่างเป็นทางการ ปักหมุดผู้นำ Segmentation Marketing จับกลุ่มครอบครัวมิลเลนเนียลชู Customer Insight x MarTech มอบประสบการณ์ Personalization ครบทั้งสาระและดีลที่รู้ใจทุกคนในครอบครัวบนแอป The 1
ไทยพาณิชย์ โพรเทค เปิดตัวประกันออนไลน์ คุ้มค่า คลิกง่าย ได้จริง จัดเต็มโปรโมชั่นสุดคุ้ม ประเดิมแจกฟรีประกันชีวิต 2 ล้านสิทธิ์ คุ้มครองการเสียชีวิตรวมโควิด-19