รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกสิกรไทย

ข่าว 28 ต.ค. 63 3,107

บัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ... ธ.กสิกรไทย
เก็บเงินตามเป้าหมายได้ง่ายๆ สร้างวินัยการออมเงินทุกเดือนด้วยระบบอัตโนมัติ เลือกระยะเวลาออมเงินได้เอง ไม่ว่าจะออมสั้น 6 เดือน หรือออมยาว 12 เดือน พร้อมรับดอกเบี้ยพิเศษ! เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา และผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
อัตราดอกเบี้ย : 
 • สำหรับระยะเวลาฝาก 6 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.00% ต่อปี
 • สำหรับระยะเวลาฝาก 12 เดือน ยอดเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.50% ต่อปี
 • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 500,000 บาทขึ้นไป ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เงินออมดอกพิเศษ LINE BK เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก 

 2. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 3. ผู้เปิดบัญชีเงินฝากต้องเป็นผู้ที่ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE

 4. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK อยู่แล้ว

 5. การเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK
  5.1 เปิดบัญชีผ่านช่องทาง LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  5.2 ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝาก LINE BK หรือมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทอื่น (บัญชีเดี่ยว) ของธนาคารที่ใช้งานอยู่บนแอปพลิเคชัน K PLUS มาผูก และใช้ผ่านช่องทาง LINE BK เรียบร้อยแล้ว เพื่อใช้สำหรับผูกเป็นบัญชีคู่โอนในการหักเงินในแต่ละเดือนเพื่อนำฝากเข้าบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK อัตโนมัติ และใช้เป็นบัญชีเพื่อรับเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
  5.3 ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE
  5.4 ไม่รับเปิดบัญชีร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่น หรือนามแฝง หรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
  5.5 ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
  5.6 เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ได้สูงสุด 3 บัญชี ต่อ 1 คน

 6. ผู้ฝากต้องฝากจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK

 7. ผู้ฝากต้องมียอดเงินฝากให้ถึงจำนวนเงินฝากเป้าหมาย ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ก่อนวันครบกำหนดระยะเวลาฝาก โดยจำนวนเงินฝากเป้าหมายขั้นต่ำ 100 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาทต่อบัญชี

 8. ผู้ฝากต้องมีธุรกรรมการฝากเงินอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (ตลอดระยะเวลาฝาก) โดยเริ่มนับตั้งแต่เดือนที่ผู้ฝากกำหนดให้ธนาคารทำการหักเงินจากบัญชีคู่โอนเป็นครั้งแรก ยกเว้นกรณีฝากเงินครบตามจำนวนเงินฝากเป้าหมายแล้ว จะไม่มีการหักเงินเพื่อนำฝากในเดือนที่เหลืออยู่ ซึ่งจะไม่นับว่าผิดเงื่อนไขการฝาก
  8.1 ฝากเงินโดยอัตโนมัติ ณ สิ้นวัน โดยธนาคารจะทำการหักเงินจากบัญชีคู่โอนนำฝากเข้าบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ในจำนวนเท่ากันแต่ละเดือน ตามวันที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK
  8.2 กรณีในเดือนนั้นๆ ณ สิ้นวันที่ที่ผู้ฝากกำหนดไว้ พบว่ามียอดเงินฝากในบัญชีคู่โอนไม่เพียงพอตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ธนาคารจะไม่ทำการหักเงินทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ฝากสามารถฝากด้วยเงินสดผ่านช่องทางสาขาของธนาคาร หรือจุดบริการ KBANK Service ที่ธนาคารกำหนด หรือเครื่อง CDM หรือโอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีอื่นได้
  8.3 กรณีที่ผู้ฝากเงินทำรายการฝากเงินตามระยะเวลา (6 เดือน หรือ 12 เดือน) และฝากเงินเกินกว่าจำนวนเงินเป้าหมายที่ต้องการออม (แต่ไม่เกิน 500,000 บาท) เงินฝากส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงินเป้าหมายจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ณ วันที่เปิดบัญชี
  8.4 ไม่รับฝากเงินด้วยเช็ค
  8.5 ขาดฝาก 1 ครั้ง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินออมดอกเบี้ยพิเศษ LINE BK ณ วันที่เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงวันครบกำหนดตามระยะเวลาที่ฝากไว้
  8.6 ขาดฝากตั้งแต่ครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเพิ่ม และธนาคารจะปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไปโดยอัตโนมัติ โดยคำนวณดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่นำฝากจนถึงก่อนวันที่ปิดบัญชี 1 วัน ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

 9. กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก หรือฝากไม่ครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือมียอดเงินฝากไม่ถึงจำนวนเงินฝากเป้าหมาย ตามที่ผู้ฝากกำหนดไว้ ณ วันเปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราต่ำสุดของเงินฝาก LINE BK ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มสัญญาการฝาก ยกเว้นส่วนที่เกิน 500,000 บาท ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย

 10. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากถือว่าสัญญาบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK นี้สิ้นสุดลง ธนาคารจะปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK โดยธนาคารจะโอนเงินต้น และดอกเบี้ยพร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) ไปยังบัญชีคู่โอนที่ผูกไว้ในวันถัดไปโดยอัตโนมัติ

 11. วันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ให้เริ่มนับจากวันที่เปิดบัญชี นับวันชนวัน และเดือนชนเดือน และนับเพิ่มไปอีก 1 วัน (ตัวอย่างเช่น เปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ระยะเวลาฝาก 6 เดือน วันที่ 15 ตุลาคม 2563 วันที่ครบกำหนดคือวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้น)

 12. การปิดบัญชีเงินออมดอกพิเศษ LINE BK ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทางบริการ LINE BK บนแอปพลิเคชัน LINE เท่านั้น ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-055-5555
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์กสิกรไทย เงินฝากเปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์กสิกรไทย เงินฝากเปิดตัวใหม่ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์กสิกรไทย เงินฝากเปิดตัวใหม่

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 11 Money Expo Hatyai 2021 ทุ่มแคมเปญลงใต้ กู้ฟื้นฟูธุรกิจดอกเบี้ย 2%
งานมหกรรมการเงินครั้งที่ 21 (Money Expo 2021) รวมโปรโมชั่นเงินฝาก สินเชื่อ บัตรเครดิต การลงทุน ทุกเจ้า ที่นี่!
กรุงศรี ออโต้ รุกบริการสินเชื่อยานยนต์ดิจิทัลที่งาน Motor Expo 2021 สร้างประสบการณ์ขอสินเชื่อรถยนต์ใหม่ผ่าน GO Application by Krungsri Auto พร้อมจัดโปรแรงส่งท้ายปี
Money Expo Korat 2021 ทุ่มแคมเปญเด่นมัดใจลูกค้าชาวอีสาน กู้บ้าน 0.25% 1 ปี กู้ส่วนบุคคล 0% ซื้อสลากออมทรัพย์ลุ้นรับ 5 ล้านบาท