รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

ข่าว 20 ต.ค. 63 1,917

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ KKP Start Saving ... ธ.เกียรตินาคินภัทร
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงตั้งแต่บาทแรก อยู่ที่ไหนก็เปิดบัญชีหรือฝากเงินได้ง่ายๆ ผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ไม่ต้องไปธนาคาร ไม่ต้องมีสมุดบัญชี รวดเร็วทันใจ สามารถดูรายการเดินบัญชีได้แบบเรียลไทม์
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : ไม่กำหนดจำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
อัตราดอกเบี้ย :
 • ยอดเงินฝากไม่เกิน 1,000,000 บาท รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
 • ยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป รับอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย : ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563
เงื่อนไขสำคัญ
 1. บัญชี KKP Start Saving เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก

 2. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ในการเปิดบัญชีใหม่และรับฝากเงินในบัญชีนี้ เฉพาะบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประชาชนแบบ Smart Card

 3. ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้เฉพาะบัญชีที่มีชื่อบุคคลคนเดียวเป็นเจ้าของบัญชี และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชี เท่านั้นตลอดจนไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือเพื่อบุคคลอื่นได้

 4. ผู้ฝากจะต้องสมัครใช้บริการ TrueMoney Wallet Application และทำการยืนยันตัวตนสำเร็จก่อน จึงสามารถดำเนินการเปิดบัญชีด้วยตนเองได้

 5. ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

 6. ไม่สามารถสมัครใช้บริการด้านการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์บางประเภทของธนาคารได้ เช่น บริการบัตรอิเล็กทรอนิกส์  บริการ Sweep In - Out บริการหักบัญชีเงินฝากเพื่อการลงทุนแบบอัตโนมัติ (KKP Smart Investment Service) บริการ KKP-e Banking รวมถึงไม่สามารถใช้บัญชีนี้เป็นหลักค้ำประกันสินเชื่อ

 7. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และธันวาคมของทุกปี โดยธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุ เป็นรายวันจากยอดเงินคงเหลือ ณ สิ้นวัน

 8. ในกรณีที่ไม่มียอดเงินคงเหลือในบัญชีนี้ติดต่อกันเกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่เปิดบัญชี ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชี โดยธนาคารไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

 9. ในกรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี  ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 10. ในกรณีที่บัญชีไม่มีรายการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยกว่า 1,000 บาท ธนาคารมีสิทธิหักค่ารักษาบัญชีเงินฝากตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

 11. วงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะประกาศให้ทราบผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-615-5555
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์ kkp บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์ kkp บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 เงินฝากออมทรัพย์ kkp

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด