รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกรุงเทพ

ข่าว 5 มิ.ย. 63 6,597

บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า - ธ.กรุงเทพ
มากกว่าการออมเงินได้ทั้งออมเงิน และรับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ 20 เท่า สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท คุ้มครองทันทีตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และทุกวันตลอด 24 ชม. ทั่วโลก 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 2,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย : ไม่มีดอกเบี้ย
*อัตราดอกเบี้ยของบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าจะต่ำกว่าบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ 0.25% ต่อปี โดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเป็นค่าบริการที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ด้านประกันภัย
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2563
เงื่อนไขสำคัญ
  1. บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้าให้บริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย

  2. ลูกค้าต้องมีอายุระหว่าง 15 ปี ถึง 69 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี

  3. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีเดี่ยวได้เพียง 1 บัญชี ต่อรายลูกค้าเท่านั้น

  4. ผู้เปิดบัญชีต้องเป็นผู้มีประวัติสุขภาพดี ไม่เป็นผู้พิการหรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้ป่วยโรคร้ายแรง หรือเป็นโรคเรื้อรังในวันที่เปิดบัญชี และตลอดเวลาที่ยังมีบัญชีอยู่

  5. เจ้าของบัญชีจะได้รับความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มตามข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) จากบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ ความคุ้มครองจะรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลในทุกกรณี การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย อุบัติเหตุขณะขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ตามข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

  6. จำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดเท่ากับ 20 เท่า ของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อบุคคล

  7. ความคุ้มครองจะสิ้นสุดลงทันทีเมื่อปิดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า หรือเมื่อลูกค้ามีอายุครบ 70 ปี โดยความคุ้มครองสิ้นสุดในวันเกิดของลูกค้า ณ เวลา 24.00 น. หรือเมื่อลูกค้าได้ขอใช้สิทธิ์เรียกร้อง และได้รับค่าสินไหมทดแทนข้อใดข้อหนึ่งตามตารางค่าทดแทนที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับเงินฝากสะสมทรัพย์บัวหลวงเอ็กซ์ตร้า ข้อตกลงคุ้มครอง (อ.บ.2) 

  8. ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ไม่รับเปิดบัญชีสำหรับลูกค้าบางอาชีพที่มีความเสี่ยง คือ พนักงานส่งเอกสาร พนักงานดับเพลิง ทหาร ตำรวจ จักรยานยนต์รับจ้าง กรรมกร คนงานเหมืองแร่ คนงานก่อสร้าง อาสาสมัครบรรเทาภัย และชาวประมง

  9. มีค่ารักษาบัญชี 50 บาทต่อเดือน สำหรับบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 2,000 บาท
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1333   
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ธนาคารกรุงเทพ บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด