รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รับเงินก้อน ผ่อนเป็นงวด เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบาๆ เพียง 0.93% ต่อเดือน กับ KTC PROUD

ข่าว 4 มิ.ย. 63 1,008
รับเงินก้อน ผ่อนเป็นงวด เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบาๆ เพียง 0.93% ต่อเดือน กับ KTC PROUD


");
KTC PROUD สมัครวันนี้ รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ดอกเบี้ยเบาสุดๆ เพียง 0.93% ต่อเดือน หรือแค่หมื่นละ 3.25 บาทต่อวัน
 • วงเงินสูง
 • อนุมัติไว
 • ผ่อนได้นาน 12 - 36 งวด
รับเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ อัตราพิเศษ 0.93% ต่อเดือน สำหรับยอดเงินโอนก้อนแรกแบบผ่อนชำระรายงวดตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ยฯ คำนวณแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี หรือ เปรียบเทียบเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ คงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม
ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ - 31 ส.ค. 63
รายละเอียดเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ("ดอกเบี้ยฯ") พิเศษ 19.99% ต่อปี นานสูงสุด 36 งวด สำหรับผู้สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด KTC PROUD ("สินเชื่อฯ") รายใหม่ โดยยื่นเอกสารพร้อมใบสมัครครบถ้วน และได้รับอนุมัติสินเชื่อฯ ภายในวันที่ 1 พ.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 ("ระยะเวลารายการ") เท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการเฉพาะผู้สมัครสินเชื่อฯ รายใหม่ที่ไม่เคยเป็นสมาชิกหรือ ใช้บริการสินเชื่อส่วนบุคคลประเภทใดๆ ของเคทีซีมาก่อน หรือที่ได้ยกเลิกการเป็นสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคลของเคทีซี มาแล้วอย่างน้อย 365 วัน
 • รับสิทธิประโยชน์อัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ คำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยฯ แบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) 19.99% ต่อปี สำหรับสมาชิกที่มียอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป โดยคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่แบบประมาณการ (Flat Rate) 0.93% ต่อเดือน และเลือกประเภทการชำระคืนแบบผ่อนชำระรายงวด 12, 18, 24 หรือ 36 เดือน
 • กรณีที่สมาชิกชำระหนี้สำหรับยอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรก เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาผ่อนชำระที่ได้เลือกไว้ เคทีซี ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ จาก 19.99% ต่อปี เป็นอัตราดอกเบี้ยฯ ปกติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อฯ ซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 28% ต่อปี โดยเริ่มคำนวณนับตั้งแต่วันที่สมาชิกได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีจนถึงวันที่สมาชิกชำระหนี้คืนให้เคทีซีเสร็จสิ้น โดยสมาชิกจะต้องชำระส่วนต่างของดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นให้แก่เคทีซีก่อนวันครบกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้เฉพาะยอดเบิกถอนสินเชื่อคราวแรก หรือเงินโอนก้อนแรกตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น ส่วนยอดการเบิกถอนเงินกู้ผ่านช่องทางอื่นในครั้งต่อไปให้เป็นไปตามอัตราดอกเบี้ยปกติที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อซึ่งไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ที่ 28% ต่อปี
 • การคำนวณอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษ 19.99% ต่อปี ของสมาชิกแต่ละราย อาจมีจำนวนวันที่ใช้ในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยฯ พิเศษในรอบบัญชีแรกไม่ครบ 30 วัน ขึ้นอยู่กับวันที่ได้รับอนุมัติและวันที่สรุปรอบบัญชีของสมาชิกแต่ละรายเป็นสำคัญ
 • ขอสงวนสิทธิ์พิจารณากำหนดวันสรุปรอบบัญชีของสมาชิกตามระบบของเคทีซีเป็นสำคัญ
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นผลประโยชน์อื่นใด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้เฉพาะสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิกสินเชื่อที่มีสถานะบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติผิดนัดชำระหนี้ตลอดรายการนี้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล หรือผิดวัตถุประสงค์การใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภคเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขหรือผิดวัตถุประสงค์ของสินเชื่อฯ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2123-5000
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อผ่อนนาน สินเชื่อผ่อนถูก สินเชื่อดอกเบี้ยลดต้นลดดอก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อผ่อนนาน สินเชื่อผ่อนถูก สินเชื่อดอกเบี้ยลดต้นลดดอก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อผ่อนนาน สินเชื่อผ่อนถูก สินเชื่อดอกเบี้ยลดต้นลดดอก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด