รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกรุงไทย

ข่าว 9 ก.ค. 63 7,319

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Krungthai Step-up Savings 300 วัน - ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยเท่านั้น รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการฝากที่เพิ่ม ระยะเวลาการฝาก 300 วัน โดยสามารถเปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : วงเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท 
อัตราดอกเบี้ย : อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ หรือ IRR กรณีที่มีการฝากเงินตลอดระยะเวลา 300 วัน เท่ากับ 1.121% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 1 - 59) รับอัตราดอกเบี้ย 0.500% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 60 - 89) รับอัตราดอกเบี้ย 0.825% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 90 - 179) รับอัตราดอกเบี้ย 1.150% ต่อปี
  • ระยะเวลาฝากช่วงแรก (วันที่ 180 - 300) รับอัตราดอกเบี้ย 1.475% ต่อปี
*ธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยสะสมทุกวันจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยตามช่วงระยะเวลาการฝากข้างต้น
การจ่ายดอกเบี้ย : จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน (มิถุนายน และธันวาคม)
ช่วงเวลาที่เปิดรับฝาก : ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
สิทธิการถอนก่อนกำหนด : สามารถถอนได้
เงื่อนไขสำคัญ
  1. รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  2. เงินฝากขั้นต่ำ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สูงสุดไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  3. เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
  4. คำนวณดอกเบี้ยสะสมทุกวันจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน โดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม) หรือเมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก
  5. เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชี (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
  6. การหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111  
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ ปี 2563 บัญชีเงินฝากเปิดตัวใหม่ 2020

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด