รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.40%*ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน

ข่าว 16 เม.ย. 63 831
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.40%*ต่อปี สำหรับเงินฝากประจำ 6 เดือน


สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ ... รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.40%*ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน หรือรับดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี สำหรับบัญชีเงินฝากประจำ 9 เดือน
บัญชีเงินฝากประจำพรีเฟอร์ บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท
 • รับดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน
 • สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ ที่มีเงินฝาก/เงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น
 • รับดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี เงินฝากประจำ 9 เดือน
 • สำหรับลูกค้าซิตี้ ไพรออริตี้/ ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่วางแผนความมั่งคั่ง หรือลูกค้าซิตี้
 • ไพรออริตี้/ ลูกค้าซิตี้โกลด์ใหม่ที่สมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ใบแรก
* วันที่มีผลบังคับใช้ : 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 30 ก.ย. 63
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำพรีเฟอร์ อัตราดอกเบี้ย 1.40% ต่อปี นาน 6 เดือน
 1. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 2. บัญชี Preferred Time Deposit จะต้องมาจากเงินใหม่หลังจากวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และต้องไม่เกิน 15 วัน ก่อนการเปิดบัญชีเงินฝากประจำนี้

 3. หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝากและไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝากของบัญชีเงินฝากประจำ ภายใต้ผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ

 4. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำหรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารซิตี้แบงก์จะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้

 5. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าสาหรับลูกค้าซิตี้โกลด์ Preferred ที่มียอดรวมเงินฝากและ/หรือการลงทุนกับธนาคารฯ อย่างน้อย 10,000,000 (สิบล้านบาทถ้วน)

 6. ยอดขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้ คือ 1,000,000 (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อลูกค้า ยอดบัญชีเงินฝากประจำของลูกค้าที่เปิดบัญชีร่วมนั้นจะนับเป็นยอดเงินฝากของลูกค้าบัญชีหลัก

 7. ลูกค้าสามารถเลือกที่จะเปิดบัญชี Preferred Time Deposit หรือ Absolute Time Deposit หรือ Elite Time Deposit อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 8. คำเตือน รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคารเป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงินซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1เมษายน 2563 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ฝากเงินฝากได้รับความคุ้มครองจากพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปของโปรโมชั่นบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท อัตราดอกเบี้ย 1.20% ต่อปี นาน 9 เดือน
 1. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปอัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

 2. ผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูท สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝาก/เงินลงทุนกับธนาคารมาก่อน โดยลูกค้าสามารถเปิดได้เพียงบัญชีเดียว ภายใน 3 เดือนปฏิทิน หลังจากที่เริ่มเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทและรับอัตราดอกเบี้ย 1.2% นาน 9 เดือน ต้องผ่านเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  - ลูกค้าใหม่ที่ใช้บริการวางแผนทางการเงิน (Wealth Advisory Service) โดยการทำรายการซื้อหน่วยลงทุนแบบประจำ (Regular Saving Plan or RSP) เป็นจำนวนอย่างน้อย 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน
  - ลูกค้าใหม่ที่สมัครและเปิดใช้งานบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ใบแรก

 3. ลูกค้าไม่สามารถต่ออายุบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ได้ หากลูกค้าได้คงยอดในบัญชีเงินฝากประจำจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก และไม่ได้มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำ เมื่อบัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทนี้ครบกำหนด ธนาคารฯ จะปิดบัญชีเงินฝากประจำโดยทันที และจะโอนเงินฝากประจำรวมทั้งดอกเบี้ยของลูกค้าเข้าบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้าที่ระบุไว้โดยอัตโนมัติ เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด

 4. หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำหรือลูกค้าได้มีการทำผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้ ธนาคารจะปิดบัญชีเงินฝากประจำทันที หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่นานกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หากลูกค้าถอนเงินก่อนครบกำหนดอายุบัญชีเงินฝากประจำแต่น้อยกว่า 3 เดือน ลูกค้าจะไม่ได้รับดอกเบี้ยสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำนี้

 5. ยอดขั้นต่ำที่สามารถเข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำแอ็บโซลูทคือ 100,000 (หนึ่งแสนบาทถ้วน) และสูงสุดไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้านบาทถ้วน) ต่อท่าน

 6. บุคคลอเมริกันไม่สามารถเข้าร่วมผลิตภัณฑ์บัญชีเงินฝากประจำนี้ ถ้าหากใช้บริการวางแผนทางการเงิน (Wealth Advisory Service)

 7. คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน ไม่ใช่ภาระหนี้หรือภาระค้ำประกันของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่ใช่เป็นการฝากเงินกับธนาคาร การลงทุนมีความเสี่ยงรวมทั้งมีความเป็นได้ที่จะสูญเสียเงินลงทุน ราคาของหน่วยลงทุนอาจขึ้นหรือลงได้ ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต หน่วยลงทุนไม่สามารถขายให้แก่บุคคลอเมริกัน

 8. คำเตือน รายละเอียดและเงื่อนไขธนาคาร เป็นไปตามประกาศดอกเบี้ยเงินฝาก ณ วันที่ฝากเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ณ วันที่ฝากเงิน เงินฝากได้รับความคุ้มครองจากพรบ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1588
แท็กที่เกี่ยวข้อง โปรโมชั่นเงินฝากประจำธนาคารซิตี้แบงก์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝากประจำธนาคารซิตี้แบงก์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง โปรโมชั่นเงินฝากประจำธนาคารซิตี้แบงก์ โปรโมชั่นเงินฝากดอกเบี้ยสูง

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด
มันนี่ เอ็กซ์โป ระยอง ครั้งที่ 3 คัดแคมเปญโปรโมชั่นสุดพิเศษ เจาะลูกค้าภาคตะวันออก
เพิ่มจุดบริการใหม่ล่าสุด "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สถานีกลางบางซื่อ จุดฉีดวัคซีนโควิด-19 สร้างภูมิคุ้มกันสุขภาพกาย และเช็กสุขภาพทางการเงิน
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดีรุกตลาดยูนิตลิงค์ เปิดตัว "SCB Expert Link" เจาะกลุ่มลูกค้ามั่งคั่งและวัยเกษียณ
ครั้งแรกในไทย!! ธอส. เปิดขายสลาก "ต่อเงินต่อทอง" ลุ้นรางวัลเป็นสลาก มูลค่าสูงสุด 1 ล้านบาท ต่อโชคต่อลาภถึง 36 งวด