รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

SCB ส่งต่อความคุ้มครอง อุ่นใจอีกขั้นด้วยประกันภัย COVID-19 รับความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท

ข่าว 27 มี.ค. 63 4,646
SCB ส่งต่อความคุ้มครอง อุ่นใจอีกขั้นด้วยประกันภัย COVID-19 รับความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท


เลือกแผนความคุ้มครองประกันภัย COVID-19 ได้ตามใจคุณ
แผน A - Covid 19 Care 

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือ ภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
หมายเหตุ : 
 • สำหรับความคุ้มครองในส่วนของค่ารักษาพยาบาล จะมีบัตรประกันภัยสุขภาพ (Care Card) ซึ่งท่านสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในเครือข่ายของบริษัทฯ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
 • กรณีที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนอกเครือข่าย ท่านสามารถนำเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนมาเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทได้ในภายหลัง (ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน)
แผน B Covid 19 Plus 

หมายเหตุ : กรณีที่มีการติดเชื้อ ผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ จะต้องแสดงหลักฐานการวินิจฉัยของแพทย์ที่ลงความเห็นว่าเป็นผู้ที่ติดเชื้อสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา โดยการวินิจฉัยต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย

 1. ผู้ขอเอาประกันภัยมีอายุตั้งแต่ 1 - 99 ปี (รวมต่ออายุแล้ว / อายุคำนวณ นับปีพ.ศ. ณ วันที่ทำประกันภัย) 

 2. สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการสมัครทำประกันภัยต้องเป็นผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่กรอกใบสมัครย้อนหลังไป 6 เดือน) และมี Work Permit/Visa ไม่ต่ำกว่า 1 ขึ้นไป หรือ หนังสือวีซ่าระยะยาว Long Stay Visa

 3. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง

 4. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยตามที่บริษัทกำหนด รวมถึงได้มีการชำระเงินค่าเบี้ยเข้าบัญชีบริษัทฯ แล้วเท่านั้น ความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้จึงมีผลบังคับ

 5. ไม่รับประกันภัยผู้ที่ติดเชื้อหรือถูกสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนา มาก่อนการทำประกันภัย (ถูกสงสัยว่าติดเชื้อ หมายถึง การที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับการตรวจสอบ และ/หรือตรวจสุขภาพมาแล้วโดยแพทย์และถูกกักตัวไว้เพื่อดูอาการ และหรือเพื่อการรักษาให้หายจากการเจ็บป่วยในเวลาต่อมา)

 6. ความคุ้มครอง
  - คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เริ่มคุ้มครองเวลา 16.30 น. ของวันที่ชำระค่าเบี้ยประกันภัย (ถ้าซื้อหลัง 16.30 น. จะคุ้มครองเวลา 16.30 น.) และสิ้นสุดความคุ้มครองเวลา 16.30 น.
  - จากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ

 7. ภายใต้ผู้เอาประกันภัยรายเดียวกัน จำกัดการซื้อกรมธรรม์ได้ 1 ฉบับเท่านั้น รวมทุกช่องทางและทุกโครงการที่ทำประกันภัยเพื่อคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านบมจ.เทเวศประกันภัย กรณีตรวจพบการทำประกันภัยมากกว่า 1 ฉบับ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์ที่มีการแจ้งทำประกันภัยตั้งแต่ฉบับที่ 2 เป็นต้นไป โดยมีการคืนเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวน

 8. ผลประโยชน์และความคุ้มครองของกรมธรรม์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์ประกันภัย ประกันภัยสุขภาพเฉพาะโรค สำหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19))

 9. คำเตือนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) "การไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความอันเป็นเท็จ เป็นเหตุให้สัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 865"

 10. รับประกันภัยโดย บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 11. ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

 12. ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น
ข้อยกเว้นที่สำคัญ กรมธรรม์ประกันภัยแผน A Covid 19 Care และแผน B Covid 19 Plus นี้ไม่คุ้มครอง :

 1. ผู้ที่ติดเชื้อหรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)" รวมถึงภาวะแทรกซ้อน ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัยและยังมิได้รักษาให้หายขาด ทั้งนี้รวมถึงผู้ที่เคยติดเชื้อและได้รับการรักษามาแล้ว 

 2. สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

 3. กรมธรรม์ประกันภัยแผน A Covid 19 Care และแผน B Covid 19 Plus นี้ไม่คุ้มครอง :
  - เดินทางก่อนการทำประกันภัยเป็นระยะเวลา 14 วัน (ระยะเวลานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การระบาดของโรค) ทั้งนี้หากพบว่ามีการแถลงในใบคำขอ จะไม่รับประกันภัย
  -  เดินทางหลังจากทำประกันภัยแล้ว กรมธรรม์ไม่คุ้มครองหากตรวจพบว่าติดเชื้อในช่วงเวลา 14 วัน หลังจากกลับถึงประเทศไทยเป็นวันแรก

 4. ทั้งนี้ รายชื่อประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน (รวมถึงฮ่องกง, มาเก๊า, ไต้หวัน), สิงค์โปร์ ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, อิตาลี, อิหร่าน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) และรวมถึงประเทศอื่นๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการประกาศเพิ่มเติมให้เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อ COVID-19

 5. การได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus disease (COVID-19)) โดยการวินิจฉัยต้องเกิดในอาณาเขตประเทศไทยโดยแพทย์เท่านั้น
  หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัย กรณีที่สถานการณ์การระบาดของโรคมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเบี้ยประกันภัย

 6. ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการตรวจหาอาการติดเชื้อ หรือ การตรวจคัดกรองโรค
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันภัย ประกัน covid 19 ประกัน covid ประกันภัย ประกัน covid 19 ประกัน covid ประกันภัย ประกัน covid 19 ประกัน covid

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด