รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

สินเชื่อบ้านกรุงไทย...กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

ข่าว 9 มิ.ย. 63 6,606
สินเชื่อบ้านกรุงไทย...กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน
 • ดอกเบี้ย เริ่มต้นปีแรก 0.5% ต่อปี
 • ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%
อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาผ่อน สำหรับบ้านใหม่ แคมเปญ สินเชื่อบ้านกรุงไทย...สุขใจถ้วนหน้า อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x2 (ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

อัตราดอกเบี้ย แบบ ฟรี x2 ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ (ฟรี ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์, ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้)

ทำประกัน คือ ทำ MRTA / GLTSP เต็มวงเงินกู้ และระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 10 ปี หรือทำ MRTA / GLTSP70% ของวงเงินกู้และระยะเวลากู้ หรือระยะเวลาทำประกันขั้นต่ำ 15 ปี ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ
ธนาคารออกค่าจดจำนองให้ 1% สูงสุดไม่เกินรายละ 200,000 บาท หากลูกค้าปิดบัญชีก่อน 5 ปี ธนาคารจะเรียกเก็บค่าจดจำนองคืน
สำหรับบ้านมือสอง และปลูกสร้างบ้าน

เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด การพิจารณาสินเชื่ออยู่ภายใต้ดุลยพินิจของธนาคาร ยื่นสมัครสินเชื่อภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 MRR = 6.87% (ณ 1 ก.พ. 2563)
อัตราค่าธรรมเนียที่ควรทราบ
 • MLR/MRR ต่อปี (ตามที่ธนาคารกำหนด)
 • ยื่นกู้ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 2,500 บาท
 • ค่าตรวจผลงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • ไถ่ถอนก่อน 3 ปี มีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี
คุณสมบัติผู้กู้
 • มีเงินเดือน หรือรายได้ประจำที่แน่นอน หรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้
 • เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ โดยการสมรส หรืออายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สามารถกู้ร่วมได้ โดยอายุผู้กู้ร่วมที่น้อยที่สุดรวมกับระยะเวลาให้กู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี หรือไม่เกินเกษียณตามอายุตามที่กฏหมายกำหนด ของอาชีพเฉพาะ เช่น อัยการ ผู้พิพากษา
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ผู้กู้ร่วมต้องมีความสามารถในการจ่ายเงินกู้ร่วมกับผู้กู้หลัก
เอกสารที่ใช้สมัคร
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้กู้และผู้กู้ร่วม (ถ้ามี)
 • สำเนา Statement ย้อนหลัง และ/หรือหลักฐานแสดงรายได้อื่นที่เชื่อถือได้ของผู้กู้ ผู้กู้ร่วม
 • สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ์ห้องชุด (กรณีซื้อห้องชุดจากโครงการคอนโด) ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
 • สำเนาหนังสือสัญญากู้ สำเนาหนังสือสัญญาจำนองหลักทรัพย์
 • สำเนาใบเสร็จการชำระเงินเดือนล่าสุด หรือ Bank Statement การชำระบัญชีเงินกู้จากสถาบันการเงิน
 • สำเนาสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างและแบบแปลน (พิมพ์เขียว) ที่จะปลูกบ้าน (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่นและปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน
 • ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กรณีเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงินอื่น และกู้เพื่อปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2111-1111
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อดอกเบี้ยถูก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารกรุงไทย กู้บ้าน กู้ซื้อบ้าน กรุงไทยชัวร์ กรุงไทย สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อดอกเบี้ยถูก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารกรุงไทย กู้บ้าน กู้ซื้อบ้าน กรุงไทยชัวร์ กรุงไทย สินเชื่อบ้านใหม่ สินเชื่อบ้านกรุงไทย สินเชื่อดอกเบี้ยถูก สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ธนาคารกรุงไทย กู้บ้าน กู้ซื้อบ้าน กรุงไทยชัวร์ กรุงไทย

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด