รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เปิด 3 ฟีเจอร์ใหม่ LH BANK M Choice พร้อมรับโปรโมชั่นแรง 2 ต่อ พร้อมลงทะเบียน รับของสมนาคุณฟรี!

ข่าว 29 พ.ย. 61 8,573
เปิด 3 ฟีเจอร์ใหม่ LH BANK M Choice พร้อมรับโปรโมชั่นแรง 2 ต่อ พร้อมลงทะเบียน รับของสมนาคุณฟรี!

เปิดตัว LH Bank M Choice พร้อมรับโปรโมชั่นแรง 2 ต่อ เพียงทำรายการสมัครหรือซื้อกองทุนผ่าน LH Bank M Choice พร้อมลงทะเบียน รับของสมนาคุณฟรี!


ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ธ.ค. 61
เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ
 1. สิทธิพิเศษต่อที่ 1 เมื่อสมัครใช้บริการ LH Bank M Choice และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 30 ธ.ค. 61 รับฟรี Tag ห้อยกระเป๋า ตังค์ ตังค์ แมน สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้า 1 ท่าน/ชิ้น และไม่เคยสมัครใช้บริการ LH Bank M Choice
 2. สิทธิพิเศษต่อที่ 2 เมื่อลงทุนในกองทุน LTF และ RMF รับหน่วยลงทุน LHMM ในอัตรา 0.2% โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  2.1 ผู้ลงทุนต้องถือหน่วยลงทุนดังกล่าวไว้จนถึงวันที่ 31 ม.ค. 62 โดย LHFund จะทำการจ่ายของกำนัลให้ในอัตรา 0.2% ของยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิรวมในกลุ่ม LTF และ RMF สูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท ต่อท่าน ภายในวันที่ 28 ก.พ. 62  ทั้งนี้ยอดเงินทุนสะสมสุทธินับรวมการลงทุนตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. - 28 ธ.ค. 61
  2.2 ยอดเงินลงทุนสะสม หมายถึง ยอดลงทุนรวมรายการซื้อและรายการสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund และรายการโอนเข้ากองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF จาก บลจ.อื่น หักด้วยยอดรายการขายคืน รายการสับเปลี่ยนออกไปยังกองทุนใดๆ ของ LHFund และรายการโอนออกจากกองทุนในกลุ่ม LTF และ RMF ของ LHFund ไปยัง บลจ. อื่นๆ โดย บลจ.จะใช้วิธีคำนวนแบบเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขทางภาษีที่ทางกรมสรรพากรกำหนด
  2.3 หากผู้ลงทุนมีมากกว่า 1 บัญชี LHFund จะคำนวนยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิจากเลขที่บัตรประชาชนเป็นหลัก    
  2.4 กองทุนเปิด แอล เอชตลาดเงิน (LHMM) เป็นกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงตามเกณฑ์ของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ในระดับ 2 โดยกองทุนมีนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูงหรือตราสารทางการเงินอื่นๆ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาไม่เกิน 397 วัน นอกจากนี้กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศ โดยจะทำการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge)
 3. ของสมนาคุณไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ และของสมนาคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลาเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด 
 6. กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้น ดุลพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขา โทร.1327
แท็กที่เกี่ยวข้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โมบายแอป ฟีเจอร์ใหม่ mobile application lh bank m choice lh bank แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โมบายแอป ฟีเจอร์ใหม่ mobile application lh bank m choice lh bank แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ โมบายแอป ฟีเจอร์ใหม่ mobile application lh bank m choice lh bank

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด