รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประวัติชำระเงินดี คุ้ม 2 ต่อ เมื่อกดเงินสดจากบัตร K-Express Cash ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 61

ข่าว 24 พ.ค. 61 2,517
ประวัติชำระเงินดี คุ้ม 2 ต่อ เมื่อกดเงินสดจากบัตร K-Express Cash ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 61


กดเงินสดจากบัตร K-Express Cash คุ้ม 2 ต่อ
เพียง  "กดเงิน" และ "คงค้างยอดเงิน" ตามที่กำหนด ยิ่งใช้มาก ยิ่งคุ้มมาก พิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 61
คุ้มต่อที่ 1 รับ Cash Back
มียอดหนี้คงค้าง
เพิ่มขึ้นจากยอดคงค้างที่ระบุในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อของเดือนก่อนหน้า
รับ Cash Back
คงค้างเพิ่มขึ้น 80,000 บาทขึ้นไป Cash Back 500 บาท
คงค้างเพิ่มขึ้น 50,000 บาทขึ้นไป Cash Back 300 บาท
คงค้างเพิ่มขึ้น 20,000 บาทขึ้นไป Cash Back 100 บาท
 • ยอดคงค้างตั้งแต่ วันที่ 22 - 31 พ.ค. 61 และ / หรือ วันที่ 21- 30 มิ.ย. 61 โดยยอดดังกล่าวของทั้ง 2 เดือนไม่จำเป็นต้องต้องเท่ากัน แต่ต้องคงค้างยอดเงินตามที่ระบุในตาราง
 • กรณีที่ลูกค้าทำเข้าเงื่อนไขเดือนใดเดือนหนึ่ง จะได้รับ Cash Back ตามจำนวนยอดคงค้างในเดือนนั้นๆ
คุ้มต่อที่ 2 พิเศษ! รับเพิ่ม กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท
 • สำหรับผู้มียอดคงค้าง 2 เดือนรวมกัน ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป
 • ต้องชำระขั้นต่ำ 5% ของยอดเงินคงค้างภายในวันครบกำหนดชำระเงินในใบแจ้งหนี้ของทุกเดือน
ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการและรับของรางวัลผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ KEC เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตร K-Express Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) เฉพาะลูกค้า 2,500 รายแรกเท่านั้น
เงื่อนไข
 • ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นลูกค้าผู้ถือบัตรกดเงินสด K-Express Cash (สินเชื่อเงินสดทันใจกสิกรไทย)
 • รายละเอียดของรางวัล มีดังนี้
  - รับ Cash Back มูลค่า 500 บาท หรือ 300 บาท หรือ 100 บาท เมื่อมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นจากใบแจ้งยอดบัญชีของเดือน เม.ย. 61 โดยเป็นยอดคงค้างระหว่าง 22 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ตามลำดับ
  - รับ Cash Back มูลค่า 500 บาท หรือ 300 บาท หรือ 100 บาท เมื่อมียอดคงค้างเพิ่มขึ้นจากใบแจ้งยอดบัญชีของเดือน พ.ค. 61 โดยเป็นยอดคงค้างระหว่าง 21 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 ตั้งแต่ 80,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป หรือตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป ตามลำดับ
  - รับเพิ่ม กระเป๋าล้อลาก 20 นิ้ว มูลค่า 3,990 บาท เมื่อมียอดคงค้าง 2 เดือนรวมกัน โดยเป็นยอดคงค้างระหว่าง 22 พ.ค. 61 ถึง 31 พ.ค. 61 และ ระหว่าง 21 มิ.ย. 61 ถึง 30 มิ.ย. 61 ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิได้รับของรางวัลตามข้อ 2.3 จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 2.1, 2.2 แล้วเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน SMS ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่เฉพาะ 2,500 รายแรกเท่านั้น โดยพิมพ์ KEC เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร K-Express Cash 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท) ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 และได้รับ SMS ยืนยันการเข้าร่วมโครงการจากธนาคารหลังจากการลงทะเบียนแล้ว
 • จำกัดสิทธิเฉพาะลูกค้าที่ยังคงสภาพสมาชิกก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการให้ของรางวัลและมีประวัติการชำระเงินที่ดีกับธนาคาร และเข้าหลักเกณฑ์ตามเงื่อนไขข้อ 2 ยกเว้น ลูกค้าที่เข้าร่วมรายการบัตรกดเงินสด K-Express Cash ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 30 วัน และส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 50% ที่ได้รับอนุมัติหลังวันที่ 1 มี.ค. 61 จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • ลูกค้าจะต้องชำระหนี้ขั้นต่ำ 5% ของยอดคงค้างชำระภายในวันครบกำหนดชำระในใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อของทุกเดือน มิเช่นนั้นจะถือว่า ลูกค้าผิดนัดชำระและไม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 (ระยะเวลาโครงการ)
 • ลูกค้าจะได้รับของรางวัลภายใน 60 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีที่ของรางวัลชำรุดเสียหายอันเกิดจากการจัดส่งและขนส่งทางไปรษณีย์ โดยของรางวัลจะไม่สามารถโอนให้ผู้อื่น หรือแลกเปลื่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ หากธนาคารส่งของรางวัลให้ผู้ได้รับของรางวัลคนใดไม่ได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารขอสงวนสิทธิที่จะไม่ส่งของรางวัลให้แก่ลูกค้าคนนั้นอีก
 • หากมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการรับของรางวัล สมาชิกบัตรต้องติดต่อมายังธนาคารภายใน 120 วัน นับจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ เพื่อให้ธนาคารตรวจสอบความถูกต้อง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ธนาคารจะถือว่าการคำนวณและส่งมอบของรางวัลถูกต้องทั้งหมดแล้ว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากัน หรือยกเลิกข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด บัตร k-express cash ธนาคารกสิกรไทย ธ.กสิกรไทย กสิกรไทย กดเงินสด kbank cash back สินเชื่อบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด บัตร k-express cash ธนาคารกสิกรไทย ธ.กสิกรไทย กสิกรไทย กดเงินสด kbank cash back สินเชื่อบัตรกดเงินสด บัตรกดเงินสด k-express cash บัตรกดเงินสด บัตร k-express cash ธนาคารกสิกรไทย ธ.กสิกรไทย กสิกรไทย กดเงินสด kbank cash back

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด