รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ธนาคารกสิกรไทย

ข่าว 4 เม.ย. 60 22,880

สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ... ธนาคารกสิกรไทย
{1447639,สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย} ดอกเบี้ยต่ำ หักนำส่งให้ทุกแผนการเงินเป็นได้อย่างใจ วงเงินสูงสุด 7 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนสบายใจได้นาน 5 ปี เลือกระยะเวลาผ่อนชำระได้เองสูงสุด 60 เดือน
วงเงินกู้
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 10,000 - 20,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18 หรือ 24 งวด
 • วงเงินกู้ตั้งแต่ 20,001 - 1,500,000 บาท เลือกผ่อนชำระได้ 12, 18, 24, 36, 48 หรือ 60 งวด
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สัญชาติไทย
 • อายุผู้ขอกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วต้องอยู่ระหว่าง 21 - 60 ปี หรือไม่เกินอายุเกษียณที่บริษัทกำหนด
 • เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่บลจ.กสิกรไทยเป็นผู้จัดการกองทุน และเป็นนายทะเบียนสมาชิกกองทุน โดยบริษัทได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร
 • เป็นพนักงาน/ลูกจ้าง ประจำของบริษัท หรือหน่วยงานต้นสังกัด ที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกสิกรไทย
 • มีรายได้ประจำต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • อายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ขอกู้
 • ผู้ขอกู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนนำส่งธนาคารเพื่อชำระหนี้เป็นประจำทุกเดือนจนกว่าการชำระหนี้เสร็จสิ้น
อัตราดอกเบี้ย
คิดอัตรา 16% ต่อปี
การคิดดอกเบี้ย
คิดคำนวณดอกเบี้ยแบบรายวัน
เอกสารประกอบการสมัคร
เอกสารทั่วไป
 • สำเนาบัตรประชาชนที่เห็นรูปหน้า และเลขทะเบียน 13 หลักชัดเจน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
           
เอกสารแสดงรายได้
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน อายุไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ยื่นใบสมัคร
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน กรณีใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
 • เพิ่ม สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน หรือสำเนาการเสียภาษีเงินได้ 50 ทวิปีล่าสุด กรณีมีรายได้อื่น ๆ ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการทำงานประจำ (เช่น ค่าคอมมิชชั่น เป็นต้น)
 • ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (กรณีมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรไทยน้อยกว่า 6 เดือน ให้ยื่นเอกสารแสดงรายได้ตามปกติ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2888-8888 กด 04
{1447639,ดูสินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย}
แท็กที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ แผนการเงิน กสิกรไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ แผนการเงิน กสิกรไทย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อบุคคลสวัสดิการหักนำส่งกสิกรไทย ดอกเบี้ยต่ำ แผนการเงิน กสิกรไทย

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด