รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์บริการโตโยต้า กับบัตรเครดิต KTC

ข่าว 28 พ.ย. 59 2,482
SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์ฯ โตโยต้า กับบัตรเครดิต KTC


SAFE & SAVE ทุกรุ่น แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% (แลกรับได้ไม่จำกัด) เมื่อนำรถเข้าซ่อม ที่ศูนย์บริการโตโยต้า เพียงชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิต KTC ครบทุก 1,000 บาท และใช้คะแนนสะสม KTC Forever Rewards ทุก 1,000 คะแนน

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 ม.ค. 60
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย 
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) หรือเคทีซีจัดทําขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ทุกประเภท ("สมาชิก") ที่มีคะแนนสะสม FOREVER REWARDS ("คะแนนสะสม") เท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิต KTC CASH BACK, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE GOLD, บัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ, บัตรเครดิต KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตรสินเชื่อพร้อมใช้ KTC ทุกประเภท ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • กรณีสมาชิกถือบัตรเครดิต KTC ที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกันมากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนํายอดใช้จ่าย และคะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS เฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กําหนด มาคํานวณเครดิตเงินคืนให้กับบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนสะสมในบัญชีบัตรฯ ณ วันที่ทํารายการแลกรับเครดิตเงินคืนเพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขรายการนี้เท่านั้น
  • การคํานวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เคทีซีจะคํานวณโดยพิจารณารายการยอดใช้จ่ายรวมเป็นรายเดือนที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่วันแรกของเดือนที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสําเร็จเป็นต้นไป จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตามเงื่อนไขที่เคทีซีกําหนด
  • เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ไม่นํายอดใช้จ่ายในรายการแบ่งชําระ KTC FLEXI ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมทั้งเงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกการซื้อสินค้าและบริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคํานวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนในรายการส่งเสริมการขายนี้
  • เคทีซีจะทําการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกตามเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนให้กับสมาชิกที่คงสภาพการเป็นสมาชิก และไม่ผิดนัดชําระหนี้ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกเท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินคืนที่สมาชิกได้รับตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้บัตรเครดิต KTC เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่กําหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้บัตรฯ หรือมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังที่เคทีซีได้มอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียดเงื่อนไขหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ของรายการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทคําตัดสินของเคทีซีถือเป็นสิ้นสุด
  • ดูเงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-123-5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัตรเครดิต บัตรเครดิตเคทีซี บัตรกรุงไทย credit card ktc ktc credit card toyoya โตโยต้า บัตรเครดิต บัตรเครดิตเคทีซี บัตรกรุงไทย credit card ktc ktc credit card toyoya โตโยต้า บัตรเครดิต บัตรเครดิตเคทีซี บัตรกรุงไทย credit card ktc ktc credit card toyoya โตโยต้า

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด