รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ประกันชีวิตโฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน รับความคุ้มครอง 400% พร้อมรับเงินคืนสบายๆ 200%

ข่าว 24 พ.ย. 59 5,339
ประกันชีวิตโฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน รับความคุ้มครอง 400% พร้อมรับเงินคืนสบายๆ 200%


ประกันชีวิตโฮลไลฟ์เฟิสต์ มรดกลูกหลาน มั่นใจ หายห่วง เปรียบเสมือนมรดกที่ถูกส่งต่อเพื่อความมั่นคงให้กับลูกหลานในอนาคต
จุดเด่นบริการ
 • เบี้ยประกันภัยต่ำ คุ้มครองสูง
 • เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับความคุ้มครอง 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • ครบกำหนดสัญญา รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
 • เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด
ความคุ้มครองและผลประโยชน์
ความคุ้มครอง  ผลประโยชน์
1. กรณีเสียชีวิตทั่วไป (ยกเว้นจากอุบัติเหตุ) ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว (ไม่รวมเบี้ยเพิ่มพิเศษ) แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า
2. กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ปีกรมธรรม์ที่ 1 - ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี ได้รับเงิน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. กรณีมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา ปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 90 ปี รับเงินคืน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4. กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงก่อนอายุ 60 ปี ได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันของกรมธรรม์ประกันภัยหลัก ระหว่างทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จนสิ้นสุดระยะเวลาชำระเบี้ยประกัน เมื่อนับรวมกับแบบประกันชีวิต Bancassurance ทุกฉบับแล้ว จำนวนเงินเอาประกันภัยต้องไม่เกิน 5,000,000 บาท (เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่บริษัทรับประกันภัยในอัตราเบี้ยประกันปกติเท่านั้น)
เงื่อนไข
 • อายุที่รับประกันภัย 20 - 70 ปี
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย ถึงอายุ 90 ปี
 • ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 90 ปี
 • จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 1,000,000 บาท
อัตราเบี้ยประกันภัย
อัตราเบี้ยประกันภัยรายปีต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท อายุ 20 - 70 ปี* (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศ และอายุของผู้สมัครเอาประกันภัย)
ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย เพศหญิง เพศชาย
5 ปี 68.03 - 310.19 บาท 88.48 - 344.34 บาท
10 ปี  37.98 - 197.94 บาท 48.67 - 222.90 บาท
15 ปี 28.69 - 173.53 บาท 36.27 - 195.45 บาท
20 ปี 23.41 - 156.94 บาท 30.04 - 183.01 บาท
อายุ 90 ปี 13.90 - 156.94 บาท 18.48 - 183.01 บาท
*การคำนวณอายุผู้เอาประกันภัย เศษตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปให้ปัดขึ้นเป็น 1 ปี
หมายเหตุ : กรณีจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป มีส่วนลดอัตราเบี้ยประกันภัย (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัย)
สมัครง่ายๆ ได้ทันที
ท่านสามารถสมัครบริการประกันชีวิตได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา เพียงกรอดรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิตและชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรก พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่บริษัทกำหนด
หมายเหตุ :
 • การทำประกันภัยไม่ใช่การฝากเงิน กรณีเวนคืน/ไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ลูกค้าอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้ว ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เวนคืน/ไถ่ถอน
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นผู้ชี้ช่องและจัดการบริการให้กับลูกค้า เพื่อให้เกิดการทำสัญญาประกันภัยเท่านั้น การพิจารณาอนุมัติกรมธรรม์เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1333 หรือบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-8888
หรือ www.bangkoklife.com
แท็กที่เกี่ยวข้อง ประกันชีวิต ความคุ้มครอง เงินคืน ประกันชีวิต ความคุ้มครอง เงินคืน ประกันชีวิต ความคุ้มครอง เงินคืน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด