รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

รีบเลย! เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษคู่กับประกันชีวิต จาก ธ.เกียรตินาคิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.8% ต่อปี

ข่าว 5 ก.ย. 59 2,778
รีบเลย! เปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษคู่กับประกันชีวิต จาก ธ.เกียรตินาคิน รับดอกเบี้ยสูงสุด 3.8% ต่อปี


ชั่วโมงนี้รีบเลย! โปรโมชั่นพิเศษจากจากธนาคารเกียรตินาคิน เมื่อซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เคเคเจน เวลท์ 12/5 หรือ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4 หรือ เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8 ก็สามารถเลือกเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3.80% ต่อปี หรือบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2.50% ต่อปี (ลูกค้าเลือกฝากประเภทบัญชีเงินฝากอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อ 1 กรมธรรม์)
ระยะเวลาโปรโมชั่น
วันนี้ - 30 กันยายน 2559
อัตราดอกเบี้ย
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ระยะเวลาฝาก 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากเคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.80% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากจากยอดเงินฝากแต่ละรายการในอัตรา 3.80% ต่อปีเฉพาะสำหรับผู้ฝากที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบ "เคเคเจน เวลท์ 12/5? หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8" โดยมีค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 200,000 บาท ภายในวันและสาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
 2. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาทต่อบัญชี สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์
 3. ใบคำขอเอาประกันชีวิต จะต้องได้รับการอนุมัติรับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 4. การซื้อประกันชีวิต ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วนตามที่ระบุในใบคำขอทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 5. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน จะต้องระบุเป็นชื่อผู้เอาประกันภัยเท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วมหรือบัญชีเพื่อบุคคลอื่นได้
 6. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคารเพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 7. เมื่อครบกำหนด 6 เดือน และลูกค้าไม่ได้ถอนเงินในบัญชี ธนาคารจะโอนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 6 เดือน โดยอัตโนมัติหลังครบกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินในบัญชีได้ตามจำนวนเต็มของยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วน หากผู้ฝากถอนเงินเต็มจำนวน ในระหว่าง
  - ไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
  - ตั้งแต่เดือน 3 แต่ยังไม่ถึงวันครบกำหนด ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริงจากยอดเงินฝากดังกล่าวในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ทั่วไป ณ วันฝาก
  - ครบเดือนที่ 6 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตรา 3.80% ต่อปี
 9. กรณีผู้เอาประกัน ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือ ไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือนปกติ ณ วันที่ฝาก
 10. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือนไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้รายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ฝากไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
เงื่อนไขบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
2.50% ต่อปี
การจ่ายดอกเบี้ย
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน
เงื่อนไขสำคัญ
 1. เงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับฝากเงินบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ระยะเวลาฝาก 24 เดือน เฉพาะบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
 2. ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน จะต้องระบุเป็นชื่อผู้เอาประกันภัย หรือ ชื่อบุคคลที่ผู้เอาประกันภัยระบุ เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถขอเปิดบัญชีร่วม หรือบัญชีเพื่อบุคคลอื่นได้ และผู้ฝาก 1 ราย เปิดได้ 1 บัญชีเท่านั้น
 3. เฉพาะสำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต "เคเค เจน เวลท์ 12/5" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/4" หรือ "เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 88/8"ค่าเบี้ยประกันชีวิตขั้นต่ำ 200,000 บาท ซึ่งรับประกันโดย บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และเปิดบัญชีภายในวัน และสาขาเดียวกัน
 4. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 200,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 1 เท่าของค่าเบี้ยประกันชีวิตต่อ 1 กรมธรรม์ ทั้งนี้ยอดเงินฝากต้องไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อลูกค้า 1 ราย
 5. ใบคำขอเอาประกันชีวิต จะต้องได้รับอนุมัติรับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันชีวิตขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของ บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 6. การซื้อประกันชีวิต ลูกค้าต้องเปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริงและครบถ้วนตามที่ระบุในใบคำขอทุกครั้ง เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันชีวิต
 7. ผู้ฝากต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
 8. ผู้ฝากสามารถถอนเงินในบัญชีได้ตามจำนวนเต็มของยอดเงินฝากแต่ละรายการ ไม่สามารถถอนเงินบางส่วน หากผู้ฝากถอนเงินเต็มจำนวน ในระหว่าง
  - เดือนที่ 1 - 23 ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยใดๆ
  - เดือนที่ 24 ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ย ในอัตรา 2.50% ต่อปี
  กรณีผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยบางส่วนไปแล้ว ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ดอกเบี้ยดังกล่าว โดยการหักจากยอดเงินฝากในบัญชีทันที
 9. ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฝากเป็นรายเดือน ตามวิธีการรับดอกเบี้ยที่ผู้ฝากระบุไว้ในคำขอเปิดบัญชี หรือใบนำฝาก หรือเอกสารอื่นใดตามที่ธนาคารกำหนด
 10. เมื่อครบกำหนด 24 เดือน และลูกค้าไม่ได้ถอนเงินในบัญชี ธนาคารจะโอนเงินคงเหลือในบัญชีของลูกค้าไปยังบัญชีเงินฝากประจำ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน โดยอัตโนมัติหลังครบกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับอัตราที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 11. กรณีผู้เอาประกัน ขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ หรือ ผู้เอาประกัน ไม่ผ่านการพิจารณารับประกันจากบริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ให้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ปกติ ณ วันที่ฝาก
 12. บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ ไม่สามารถนำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อได้
 13. เงื่อนไขเงินฝากประจำพิเศษ เคเค ฟรี 55 อัพ 24 เดือน เป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และสิทธิในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 137)
 14. จำนวนเบี้ยประกันชีวิต สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่เกิน 1 แสนบาท ตามที่กรมสรรพากรกำหนด
 15. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2165-5555 หรือ www.kiatnakin.co.th
แท็กที่เกี่ยวข้อง บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ประกันชีวิต ธนาคารเกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ประกันชีวิต ธนาคารเกียรตินาคิน บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ ประกันชีวิต ธนาคารเกียรตินาคิน

ข่าวและอีเว้นท์การเงินล่าสุด