หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567

icon 21 มี.ค. 67 icon 527
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567" จำนวน 3 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 500,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 2 ปี 9 เดือน ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกุ้ชุดที่ 2 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 917.58127 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท 
   
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท 
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด มีจำนวนเสนอขายรวมไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท ซึ่งประกอบไปด้วยจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท และส่วนสำรองเสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
 
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1  และหุ้นกู้ชุดที่ 2 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
 
ระยะเวลาเสนอขาย : วันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1  และหุ้นกู้ชุดที่ 3)* โทร. 02 888 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02 305 9000
*รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 3 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1  และหุ้นกู้ชุดที่ 2 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 • สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 3 : เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2567
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 และ 3 : 1,000 บาท 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 : 917.58127 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกุ้ชุดที่ 2 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.38 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 4 ปี 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 9 เดือน 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)**
*รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
**ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)* โทร. 02 888 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)** โทร. 02 305 9000
  *รวมถึงบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สำหรับการจอง การจัดจำหน่าย และการจัดสรรหุ้นกู้ชุดที่ 2 ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น
  **ซึ่งรวมถึงธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ในฐานะหน่วยงานขายของบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2567 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)