หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566

icon 18 ก.ย. 66 icon 108
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566" จำนวน 3 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 
   
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท 
   
 • ชุดที่ 3 หุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,800,000,000 บาท 
   
จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าที่เสนอขายรวมไม่เกิน 9,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
 
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
 
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)
วันเสนอขาย
 • วันที่ 26 - 28 กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,200,000,000 บาท 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.10 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,800,000,000 บาท 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 อายุ 1 ปี 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 3 ปี 
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 อายุ 5 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาขน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A-" แนวโน้ม "ลบ" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 841 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 820 0100
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)