หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 15 ก.ย. 66 icon 181
หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,100,000,000 บาท
หุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มีจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท 
 
เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
 
ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 22 และ 25 - 26  กันยายน พ.ศ. 2566
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 687 7600 - 1
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขาย เฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
 
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปหรือผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น)
วันเสนอขาย
 • วันที่ 22 และ 25 - 26  กันยายน พ.ศ. 2566
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • มีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.76 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,100,000,000 บาท
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.35 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มีจำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,100,000,000 บาท
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
   
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขาย เฉพาะต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบันเท่านั้น
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) 
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ "BBB+(tha)" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+(tha)" โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำด กั(มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 687 7600 - 1
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ของบริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)