หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566

icon 15 พ.ค. 66 icon 1,708
หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด  ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566" จำนวน 2 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2573 โดยให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น : ระหว่างวันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2566 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : 
 
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 209 8700, 02 670 8600
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด โทร. 02 249 2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ระยะยาวของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ระยะยาวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น)
 • วันที่ 12 - 15 มิถุนายน 2566 
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1  อายุ 5 ปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 7 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ให้สิทธิผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนได้ก่อนกําหนด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุง ไทย จำกัด (มหาชน) 
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด โทร. 02 672 5999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 659 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด โทร. 02 209 8700, 02 670 8600
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จํากัด โทร. 02 249 2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 660 6624
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ 2566 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 หุ้นกู้ของบริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ซัพพลาย จํากัด (มหาชน)
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)