หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566

icon 8 พ.ค. 66 icon 1,920
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566" จำนวน 3 ชุด
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2569  ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")  อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2570  ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")  อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปีพ.ศ. 2571  ("หุ้นกู้ชุดที่ 3")  อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายไม่เกิน 3,500,000  หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท
โดยจํานวนหุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,800,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,800,000,000 บาท
 
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น : วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ : 
 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02 111 1111
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000, 1115
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
วันเสนอขาย (ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น)
 • วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2566 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จํานวนเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 7,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,800,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9,800,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.65 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1  อายุ 3 ปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับเสนอขาย ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารออมสิน
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) 
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
ผู้ค้ำประกัน
 • บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 2014 จำกัด
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 02 111 1111
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จํากัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 02 638 5500
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 293 1431
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) โทร. 02 351 1800
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด โทร. 02 249 2999
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000, 1115
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ 2566 ตราสารหนี้ออกใหม่ 2566 หุ้นกู้มีประกันของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้มีประกัน
Economy Guru
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

พูดคุยกับกูรูได้ที่icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)