รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565

25 ต.ค. 65 542
หุ้นกู้ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด ในนาม "บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565"
 
 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 700,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 700,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 1,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,800,000,000 บาท
จํานวนหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด ที่เสนอขายมีจํานวนไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000 หน่วยคิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
 
โดยเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป 
 
ระยะเวลาจองซื้อ : วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 888 8888 กด 819
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร.  02 111 1111
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป 
วันเสนอขาย
 • วันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.55 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 4 ปี 
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 4 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 888 8888 กด 819
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร.  02 111 1111
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษทั ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 เท่านั้น) โทร. 02 888 8888 กด 819
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล ชุดที่ 2 เท่านั้น) โทร.  02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 ลงทุนหุ้นกู้ 2565 ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ หุ้นกู้ดิจิทัล หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ของบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)