รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565

19 ก.ย. 65 288
หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565
บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  ในนาม "หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565" จำนวน 3 ชุด
 
 • หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1")
  อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
 • หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2")
  อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,800,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 
 • หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3") 
  อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท
เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 
หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุด ที่เสนอขายมีจำนวนไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ : วันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ.2565
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2 สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนทั่วไป (รวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
ผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 
หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 5/2565
 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ และหุ้นกู้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
 • เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
วันเสนอขาย
 • วันที่ 21 - 23 กันยายน พ.ศ.2565
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.85 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 อายุ 3 ปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 5 ปี
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 4 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
นายทะเบียนหุ้นกู้
สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 2
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "BBB+" แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทยเอ็กซ์สปริง จำกัด โทร. 02 695 5000
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9000
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02 009 8888
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด โทร. 02 680 1111, 02 680 1000
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 ลงทุนหุ้นกู้ 2565 หุ้นกู้ ลงทุนหุ้นกู้ หุ้นกู้ดิจิทัล หุ้นกู้ดิจิทัลแสนสิริ หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)