รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565

11 ส.ค. 65 544
หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัล และหุ่นกู้ที่มิใช่หุ้นกุ้ดิจิทัล ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 4 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565" และ "หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565"
 
 • ชุดที่ 1 หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,800,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,800,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 3 หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 1,200,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,200,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 4 หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 6,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 6,000,000,000 บาท
หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1 หน่วย หรือ 1,000 บาท จองซื้อหุ้นกู้จำนวนสูงสุดไม่เกิน 50,000 หน่วย หรือ 50,000,000 บาท ต่อราย (โดยการจองซื้อหุ้นกู้ดิจิทัลนี้จะทำในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น)
 
หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เป็นหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (แต่ไม่รวมถึง (1) บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (2) "ผู้ลงทุนสถาบัน" ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ (3) "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ที่เป็นสหกรณ์) จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท
 
หุ้นกู้ทั้ง 4 ชุด มีจำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 2,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ทั้งนี้ จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาในการจองซื้อสำหรับหุ้นกู้ : วันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่ :
 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 

หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 

 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัลชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 และหุ้นกู้ชุดที่ 3 เป็นหุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนา และถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 และหุ้นกู้ชุดที่ 4 เป็นหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (แต่ไม่รวมถึง (1) บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เยาว์ (2) "ผู้ลงทุนสถาบัน" ที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศ และ (3) "ผู้ลงทุนรายใหญ่" ที่เป็นสหกรณ์)
วันเสนอขาย
 • ระหว่างวันที่ 15 - 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 24,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.50 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 4 ปี
 • ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 
 • ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 7 ปี 
 • ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 7 ปี
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ไม่มี
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
สําหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ดิจิทัล)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (สำหรับหุ้นกู้ที่มิใช่หุ้นกู้ดิจิทัล)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดย บริษัท ทริสเรทติ้งจำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้แต่ละชุด

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 888 8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) โทร. 02 777 7777
 • ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) โทร. 02 285 1555
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) โทร. 1572
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน) โทร. 02 626 7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) โทร. 1428
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 165 5555  
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02 658 5050
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ หุ้นกู้ไม่มีประกัน หุ้นกู้ดิจิทัล แอปเป๋าตัง
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)