รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565

5 ส.ค. 65 296
หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4/2565
 
 • ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 5,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 5,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 7,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 7,000,000,000 บาท
โดยเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ
 
 • ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
   
 • ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนเสนอขายไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 4,000,000,000 บาท
เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
 
หุ้นกู้ทั้ง 5 ชุด มีจํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 13,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 13,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สํารองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมจํานวนไม่เกิน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 4,000,000,000 บาท ทั้งนี้จํานวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายมีจํานวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
 
ระยะเวลาในการจองซื้อสำหรับหุ้นกู้ : วันที่ 10 - 11 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
 
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป(รวมถึงผ้ลงทุนรายใหญ่)
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ
 

หุ้นกู้ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  ครั้งที่ 4/2565 

 
ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร
 • หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
การเสนอขาย
 • เสนอขายผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
วันเสนอขาย
 • ระหว่างวันที่ 10 - 11 และ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 
จำนวน และมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 17,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.00 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
 • ชุดที่ 5 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.25 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
อายุหุ้นกู้
 • ชุดที่ 1 ("หุ้นกู้ชุดที่ 1") อายุ 3 ปี 3 เดือน 
 • ชุดที่ 2 ("หุ้นกู้ชุดที่ 2") อายุ 4 ปี 
 • ชุดที่ 3 ("หุ้นกู้ชุดที่ 3") อายุ 5 ปี 
 • ชุดที่ 4 ("หุ้นกู้ชุดที่ 4") อายุ 1 ปี
 • ชุดที่ 5 ("หุ้นกู้ชุดที่ 5") อายุ 2 ปี 
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป(รวมถึงผ้ลงทุนรายใหญ่)
 • ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) 
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้สําหรับการเสนอขายหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
 • "BBB+" แนวโน้ม "บวก" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สํานักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้

สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 1333
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2777-7777
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) โทร. 1428
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ ตราสารหนี้ออกใหม่ ตราสารหนี้ออกใหม่ 2565 หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เขียนโดย ชนานาถ จินตกสิกรรม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)