รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

21 ม.ค. 65 1,162
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
 

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไ่ม่มีเงื่อนไขใดๆ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 หุ้นกู้ไม่มีกำหนดระยะเวลา
1) อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 4.50 ต่อปี
2) อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
3) อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
4) อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องโดย Intial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.14 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 
จำนวนเสนอขายไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
โดยเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)
ระยะเวลาเสนอขาย : 
ช่วงที่ 1 วันที่ 3 - 4 และ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPF17PA
ช่วงที่ 2 วันที่ 21 - 25 และ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPF17PA หรือไม่)
ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อ

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไ่ม่มีเงื่อนไขใดๆ
การเสนอขาย
 • ผู้ลงทุนทั่วไป
 • ผู้ลงทุนสถาบัน
วันเสนอขาย
 • วันที่ 3 - 4 และ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPF17PA
 • วันที่ 21 - 25 และ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป (ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPF17PA หรือไม่)
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย
 • จำนวนเสนอขายไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท โดยมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 3,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000,000,000 บาท จำนวนของหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
 • 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 4.50 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 26 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Intial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.00 ต่อปี
อายุหุ้นกู้
 • หุ้นกู้ไม่มีกำหนดระยะเวลา
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
 • ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมด
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "A-" แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะจัดให้มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สำนักงาน ก.ล.ต. ให้ความเห็นชอบตลอดอายุของหุ้นกู้
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2888-8888
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2626-7777
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1572
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-7777
 • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2165-5555
คำเตือน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง ซีพีเอฟ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หุ้นกู้ ลงทุน ผู้ลงทุนทั่วไป
เขียนโดย สินีนาฏ มากทองหลาง Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)