รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

27 ต.ค. 64 4,838
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ในนาม "หุ้นกู้ของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560" โดย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.07 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
จำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และผู้ลงทุนสถาบัน ติดต่อจองซื้อได้ที่
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-6784
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2305-9559
เพื่อประกอบการตัดสินใจ โปรดดู "12 เรื่องควรรู้ก่อนซื้อหุ้นกู้" ก่อนตัดสินใจซื้อนะคะ

หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560

ข้อมูลเบื้องต้น รายละเอียดของหุ้นกู้
ประเภทตราสาร หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ชำระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียวเมื่อเลิกบริษัท หรือเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิเลื่อนการชำระดอกเบี้ยพร้อมกับสะสมดอกเบี้ยจ่ายไปชำระในวันใด ๆ ก็ได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้โดยไม่จำกัดระยะเวลำและจำนวนครั้งตามดุลยพินิจของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ ถือไม่มีประกัน ไม่แปลงสภาพ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด
การเสนอขาย ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป
วันเสนอขาย
 • สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL178A และผู้ถือหุ้นกู้ชุด CPALL248A : วันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 • สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนทั่วไป : วันที่ 16 - 18 สิงหาคม และวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
จำนวนและมูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขาย จำนวนที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 หน่วย
และคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000,000 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย 1,000 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย 1,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 1 ถึงปีที่ 5 เท่ากับร้อยละ 5.00 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 6 ถึงปีที่ 10 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 0.5 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 11 ถึงปีที่ 50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 1.1 ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยสำหรับปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตราร้อยละ 2.1 ต่อปี
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุกๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย โดยที่ Initial Credit Spread จะเท่ากับร้อยละ 3.07 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อายุหุ้นกู้ ไม่มีกำหนดระยะเวลา (Perpetual)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มี โดยเป็นสิทธิของผู้ออกหุ้นกู้แต่เพียงผู้เดียวที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจำนวนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ (ตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ในหนังสือชี้ชวน)
ผู้จัดการการจัดจำหน่าย
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ "BBB(tha)" โดยบริษัท ฟิทซ์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
สนใจติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวน และจองซื้อได้ที่ :
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 1333
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2111-1111
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา โทร. 0-2777-6784
 • บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2305-9559
คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
แท็กที่เกี่ยวข้อง หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพี ออลล์ ไถ่ถอน ดอกเบี้ย หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพี ออลล์ ไถ่ถอน ดอกเบี้ย หุ้นกู้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ บมจ.ซีพี ออลล์ ไถ่ถอน ดอกเบี้ย
เขียนโดย เช็คราคา.คอม Economy Guru

ช่องทางติดตาม Economy Guruเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)