ช้อปคลายร้อน...ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ได้เงินคืน กับบัตรเครดิตเคทีซี ณ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ

icon 17 เม.ย. 66 icon 5,491
ระยะเวลา 15 มี.ค. 31 พ.ค. 66
 
ช้อปคลายร้อน...ผ่อนสบาย 0% นานสูงสุด 10 เดือน ได้เงินคืน กับบัตรเครดิตเคทีซี ณ ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ร่วมรายการ ภายใต้ MCC 1711, 5732, 5722, 5997, 5111

>> โปรโมชันรายการผ่อนชำระ
 
คุ้มที่ 1 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 42,000 บาท ต่อสมาชิกบัตรตลอดรายการ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และลงทะเบียนตามเงื่อนไข
 • รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 10,000 - 29,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 700 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 30,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 50,000 - 79,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 2,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 80,000 - 119,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับเครดิตเงินคืน 4,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระ 120,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
สงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC FOREVER ปกติ สำหรับยอดใช้จ่ายทั้งรายการที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 42,000 บาท
 
คุ้มที่ 2 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10% จากคะแนนที่แลก
 
รายการผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนที่แลก จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

คุ้มที่ 3 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม จากแบรนด์เครื่องปรับอากาศ ที่ร่วมรายการ สูงสุด 6% (ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • Daikin รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 6%
 • Fujitsu รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 6%
 • Mitsubishi heavy duty รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 5%
 • Haier รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 3%
 • Mitsubishi electric รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 2%

>>โปรโมชันรายการชำระเต็มจำนวน
 
คุ้มที่ 1 รับคะแนนพิเศษสูงสุด 42,000 คะแนน ต่อสมาชิกบัตรตลอดรายการ ไม่ต้องใช้คะแนนแลก! แค่มียอดใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวน ผ่านบัตรฯ และลงทะเบียนตามเงื่อนไข
 • รับคะแนนพิเศษ 150 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย 10,000 - 29,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับคะแนนพิเศษ 700 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย 30,000 - 49,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับคะแนนพิเศษ 1,500 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 - 79,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับคะแนนพิเศษ 2,500 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย 80,000 - 119,999 บาท/เซลล์สลิป
 • รับคะแนนพิเศษ 4,200 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่าย 120,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
*คะแนน KTC Forever พิเศษ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ หมดอายุ 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนน
 
คุ้มที่ 2 คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนที่แลก
 
รายการผ่อนชำระตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป ใช้คะแนน KTC FOREVER ตั้งแต่ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากคะแนนที่แลก จำกัดการแลกคะแนนไม่เกินรายการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 
คุ้มที่ 3 รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม จากแบรนด์เครื่องปรับอากาศ ที่ร่วมราการ สูงสุด 7% (ไม่ต้องลงทะเบียน)
 • Mitsubishi heavy duty รับเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 7%
รายละเอียดสินค้า และเงื่อนไข ตามที่ร้านค้ากำหนด สอบถามรายละเอียด ณ จุดขายก่อนทำรายการ

ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ ภายในวันที่ทำรายการ : 
 
 • การลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน และคะแนนพิเศษ คุ้มที่ 1 (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ในวันที่มีรายการใช้จ่าย) พิมพ์ ESS วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 และได้รับข้อความตอบกลับ รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
   
 • ลงทะเบียนแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนเพิ่ม คุ้มที่ 2 : พิมพ์ CEP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรฯ 16 หลัก ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก ส่ง SMS มาที่ 0613845000 และได้รับข้อความตอบกลับ ตัดคะแนน และรับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ – 31 พ.ค. 66
 
เงื่อนไขทั่วไปของรายการส่งเสริมการขาย
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่  เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. เงื่อนไขอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครบัตรเครดิต บัตรเครดิตเคทีซี ktc credit card สมัครออนไลน์ ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้า โปรผ่อน 0% โปรโมชันบัตรเครดิตเคทีซี โปรโมชันบัตรเครดิต 2566
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)