เที่ยวฟินกินช้อปคุ้มทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80%

icon 29 มี.ค. 66 icon 4,832
ระยะเวลา 15 มี.ค. 31 พ.ค. 66
 
เที่ยวฟินกินช้อปคุ้มทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 80%
 
รับคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตยูโอบีครบตามเงื่อนไข ดังนี้
 
ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน คะแนนสะสมเพิ่ม
ตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท 30%
30,000 - 49,999 บาท 50%
50,000 บาทขึ้นไป 70%
(คะแนนสะสมเพิ่มจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายในประเทศรวมไม่เกิน 70,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/เดือน)
 
รับคะแนนสะสมเพิ่ม 80% เมื่อมียอดใช้จ่ายต่างประเทศสะสมต่อเดือนครบทุก 30,000 บาท (คะแนนสะสมเพิ่มจะคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายต่างประเทศรวมไม่เกิน 120,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/ ตลอดรายการ)
 
ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ : พิมพ์ UQ1 (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน
 
ระยะเวลาโปรโมชัน : วันนี้ - 31 พ.ค. 66
 
เงื่อนไขโปรโมชัน
 1. รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี และบัตรเครดิต TMRW ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระหนี้จนถึงวันที่ธนาคารบันทึกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ("คะแนนสะสม")/ เครดิตเงินคืน เข้าบัญชีบัตรเครดิต)
 2. ยอดใช้จ่ายในประเทศผ่านบัตรเครดิตยูโอบีสะสมต่อเดือนที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่มสูงสุด 70% ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมไม่เกิน 70,000 บาทต่อผู้ถือบัตรหลัก ต่อเดือน (เดือนที่ 1: วันที่ 15-31 มี.ค. 66, เดือนที่ 2: 1-30 เม.ย. 66, เดือนที่ 3: 1-31 พ.ค. 66) สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 70,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติตามแต่ละประเภทบัตร
 3. ยอดใช้จ่ายต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตยูโอบีสะสมต่อเดือนที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม 80% ในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายสะสมครบทุก 30,000 บาทต่อเดือน (เดือนที่ 1: วันที่ 15-31 มี.ค. 66, เดือนที่ 2: 1-30 เม.ย. 66, เดือนที่ 3: 1-31 พ.ค. 66) และไม่เกิน 120,000 บาทต่อผู้ถือบัตรหลัก ต่อตลอดรายการ สำหรับยอดใช้จ่ายสะสมส่วนที่เกิน 120,000 บาท จะได้รับคะแนนสะสมในอัตราปกติตามแต่ละประเภท
 4. สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW จะไม่ได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม แต่ธนาคารจะคำนวณเป็นเครดิตเงินคืนเพิ่มสูงสุด 0.4% เพิ่มจากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมต่อเดือนผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW ครบตามเงื่อนไข ดังนี้
   
  ประเภทรายการ ยอดใช้จ่ายสะสม/เดือน รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม
  ยอดใช้จ่ายในประเทศ

   
  ตั้งแต่ 10,000 - 29,999 บาท 0.1%
  30,000 - 49,999 บาท 0.2%
  50,000 บาทขึ้นไป 0.3%
  ยอดใช้จ่ายต่างประเทศ ครบทุก 30,000 บาท 0.4%
   
 5. ยอดใช้จ่ายสะสมที่นำมาคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อผู้ถือบัตรขอใช้เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 6. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 7. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, รายการแบ่งชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ Pay Anything, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรเลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), การซื้อสินค้าและ/หรือบริการออนไลน์ต่างประเทศ, ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 8. ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 9. ธนาคารจะทำการบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม เข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 10. กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ให้เป็นดุลยพินิจของธนาคารแต่เพียงผู้เดียว ในการพิจารณาเลือกบันทึกคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่ม เข้าบัญชีบัตรเครดิตบัตรหลักบัตรใดก็ได้ และดุลยพินิจของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 11. การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ UQ1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบให้ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว ยกเว้น ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท ไม่ต้องลงทะเบียน SMS
 12. คะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่มไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 13. การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เดือนที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป และจะไม่มีผลย้อนหลังไปถึงยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในเดือนที่ผ่านมาแล้ว
 14. ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 15. กรณีมีข้อสงสัยหรือปัญหาเรื่องการคำนวณคะแนนสะสมเพิ่ม/ยอดเครดิตเงินคืนเพิ่ม ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับคะแนนสะสมเพิ่ม/เครดิตเงินคืนเพิ่มเข้าบัญชีบัตร
 16. ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
ดูบัตรเครดิตทั้งหมดของธนาคารยูโอบี
แท็กที่เกี่ยวข้อง สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์ ช้อปต่างประเทศ โปรโมชันบัตรเครดิตยูโอบี โปรโมชันบัตรเครดิต 2566 โปรโมชันบัตรเครดิตยูโอบี 2566 โปรโมชันช้อปปิง
พูดคุยกับกูรูได้ที่


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


icon gotop

เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)