รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ จาก CIGNA นานสูงสุด 10 วัน*

21 มิ.ย. 65 135
ระยะเวลา 19 พ.ค. 31 ธ.ค. 65
เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต KTC VISA รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจาก CIGNA นานสูงสุด 10 วัน*

โปรโมชั่นสำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC VISA ที่ CIGNA รับความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจาก CIGNA นานสูงสุด 10 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท*
  - บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD 1,000,000 บาท
 • ดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล รวมทั้งการรักษาพยาบาลจากอาการโควิด* สูงสุด 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA INFINITE  2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA SIGNATURE 2,000,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM 1,500,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD  1,000,000 บาท
 • ใช้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นได้ (ยกเว้น บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD)
 • พร้อมดูแล 24 ช.ม. ด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉินยามเดินทางทั่วโลก
หมายเหตุ :
 • ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากการรักษาโควิดจะพิจารณาจากความจำเป็นในการรักษาทางการแพทย์เช่นเดียวกับการรักษาโรคอื่นๆ ซึ่งไม่รวมถึงการกักตัว การรักษาในที่พัก หรือ การรักษาใน Hospitel
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมในต่างประเทศผ่านบัตรวีซ่าที่แจ้งใช้สิทธิ์ เพื่อรักษาสิทธิ์ในครั้งถัดไป
  - บัตรเครดิต KTC VISA CLASSIC / KTC VISA GOLD อย่างน้อย 10,000 บาท
  - บัตรเครดิต KTC VISA PLATINUM / KTC VISA SIGNATURE / KTC VISA INFINITE อย่างน้อย 20,000 บาท
 • ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วันทำการผ่าน :  https://ktc.cards/cigna-free-travel-insurance
 • กรมธรรม์จะจัดส่งให้ทางอีเมล
ระยะเวลาแคมเปญ : วันนี้ - 31 ธ.ค. 65
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับแผนประกันการเดินทางฟรี : กรุณาทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไข ก่อนการใช้สิทธิ์ทุกครั้งที่เว็บไซต์ www.cigna.co.th/visa
 1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าที่มี อายุ 15-80 ปี และออกโดยสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของวีช่า ในประเทศไทย เท่านั้น
 2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย หรือ ชาวต่างชาติที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยแบบถาวร หรือชาวต่างชาติที่มีหลักฐานเพื่อรับรองการมีถิ่นที่พักอาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เดินทางไป หรือ เดินทางผ่านประเทศที่ถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ รวมไปถึงบุคคลที่มีรายชื่อตามข้อมตินี้ รายละเอียดเพิ่มเติม : www.clgna.co.th/travel-exclusion-country, https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdnllst.pdf
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทาง 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน โดยนับจากวันแรกที่เริ่มเดินทาง โดยท่านต้องแจ้งหมายเลขบัตรวีซ่าที่ท่านต้องการใช้สิทธิ์พร้อมหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรายละเอียดการเดินทาง ในกรณีที่ท่านถือบัตรวีซ่ามากกว่า 1 ใบ ท่านสามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น
 5. จำกัดสิทธิ์การลงทะเบียน 4,500 สิทธิ์ต่อเดือน
 6. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับประกันการเดินทางในครั้งถัดไป ผู้ถือบัตรวีซ่าที่ขอรับสิทธิประโยชน์นี้ จะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมที่ต่างประทศผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ในการแจ้งขอรับสิทธิประโยชน์ตามช่วงเวลาที่เดินทาง โดยกำหนดจากวันที่ผู้ถือบัตรเดิน ทางออกจากประเทศไทยจนถึงวันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยในครั้งนี้
  - สำหรับบัตรวีซ่า คลาสิค และบัตรวีซ่า โกลด์ อย่างน้อย 10,000 บาท
  - สำหรับบัตรวีซ่า แพลตินั่ม บัตรวีซ่า ซิกเนเจอร์ และบัตรวีซ่า อินฟินิท อย่างน้อย 20,000 บาท
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์นี้เฉพาะผู้ถือบัตรวีซ่า ที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้จ่ายในต่างประเทศด้วยบัตรวีซ่าที่กำหนดไว้เท่านั้น สำหรับผู้ถือบัตรที่ใด้รับสิทธิประโยชน์นี้แล้ว แต่มิได้ใช้จ่ายด้วยบัตรวีซ่าที่ใช้ในการขอสิทธิประโยชน์นี้ในต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์นี้ได้อีกภายในระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์นี้
 8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากชื่อบนบัตรวีซ่าไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 9. เมื่อออกกรมธรรม์แล้วไม่สามารถยกเลิกกรมธรรม์ หรีอ แก้ไขรายละเอียดบนกรมธรรม์ได้
 10. สิทธิประโยซน์นี้จัดทำขึ้นโดยบริษัท ซิกน่า โบรกเกอเรจ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 11. เงื่อนไขป็นไปตามที่บริษัทกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 12. กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทป็นที่สิ้นสุด รับประกันโดยบริษัท ซิกน่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 13. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่: Inbox Facebook Cigna Thailand หรือ โทร.1758 วันจันทร์ - ศุกร์ 08.30-20.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ 08.30 - 17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย (สำหรับใน Website)
 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000 หรือเว็บไซต์ www.ktc.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง เอกสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต VISA บัตรเครดิต KTC VISA ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ cigna cigna ประกันภัย
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)