รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

#HOWTOSHOP ช้อปยังไง ให้ได้คืน สูงสุด 20,000 บาท

6 ม.ค. 65 249
ระยะเวลา 06 ม.ค. 31 มี.ค. 65
#HOWTOSHOP ช้อปยังไง ให้ได้คืน สูงสุด 20,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต SCB M VISA เดือนละ 10 ครั้งและมีใช้จ่ายยอดสะสมรวมตามที่กำหนด
 
3 ขั้นตอน #HOWTOSHOP ช้อปยังไง ให้ได้คืน กับบัตรเครดิต SCB M VISA
 
STEP 1  ลงทะเบียน ร่วมโปรโมชั่นผ่าน SMS
 

STEP 2  ใช้จ่ายผ่านบัตร เดือนละ 10 ครั้งขึ้นไป (ไม่จำกัดขั้้นต่ำต่อครั้ง เป็นเวลา 3 เดือน)
 

STEP 3  ใช้จ่ายผ่านบัตรสะสมรวม ตามที่กำหนดระหว่างวันที่ 6 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65 (จำกัดสิทธิ์ 1 ท่าน/1 รางวัล)
 
 
ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต SCB M VISA ทุกประเภทเท่านั้น
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มี.ค. 65

การลงทะเบียน
 
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการลงทะเบียนเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายผ่าน SMS โดยพิมพ์ SCBMQ1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต SCB M VISA 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545333 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) ผู้ถือบัตรจะต้องได้รับข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จจากธนาคารจึงจะถือว่าลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ถือบัตร 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น หากผู้ถือบัตรมีการลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง ธนาคารจะใช้ข้อมูลตามที่ระบบได้ส่งข้อความตอบรับครั้งแรกที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนแล้ว และไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ โปรดเก็บข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จไว้เพื่อการตรวจสอบ ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบลำดับการลงทะเบียนผ่าน SCB M Call Center โทร. 1295 ได้ในวันรุ่งขึ้นหลังจากลงทะเบียน

กติกาและของรางวัล
 
ผู้ถือบัตรที่ได้ทำการลงทะเบียนและใช้จ่ายอย่างน้อย 10 ครั้งต่อเดือน (ไม่จำกัดยอดใช้จ่ายขั้นต่ำต่อครั้ง) เป็นเวลา 3 เดือนระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 (เดือนมกราคมนับจำนวนครั้งการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2565, เดือนกุมภาพันธ์นับจำนวนครั้งการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 และ เดือนมีนาคมนับจำนวนครั้งการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 มีนาคม 2565) และมียอดใช้จ่ายสะสมรวมระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับรางวัล ดังนี้
 
 • ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 10,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 4,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 50,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่า 800 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 1,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 800,000 บาท
 • ผู้ถือบัตรที่มียอดใช้จ่ายสะสมรวม 500,000 บาทขึ้นไปตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่า 20,000 บาท จำกัดสิทธิ์รวม 50 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท

เงื่อนไขการคำนวณยอดใช้จ่าย
 
 • การคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะคำนวณตาม วันที่ใช้จ่าย (Transaction Date) ทั้งนี้จะไม่รวมรายการสินค้าที่ลูกค้ายกเลิกการซื้อ การซื้อประกันประเภท Unit-Linked การซื้อหน่วยลงทุน/กองทุนทุกประเภท การชำระภาษี การประมูลทะเบียน ดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ การเบิกเงินสดล่วงหน้า (รวมถึง รายการดีจัง โอนเงินเข้าบัญชี) ยอดใช้จ่ายจากรายการดีจังแบ่งชำระรายเดือน ที่ยังมิได้ชำระ และยอดซื้อเงินตราสกุลต่างประเทศ รวมถึงยอดการใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้บัตรเครดิตโดยผิดวัตถุประสงค์และผิดกฎหมาย มาคำนวณรวมเป็นยอดใช้จ่ายสะสม
 • ยอดใช้จ่ายสะสมที่เกิดจากบัตรเสริมจะไม่ถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก

เงื่อนไขการได้รับของรางวัล
 
 • จำกัด 1 รางวัลต่อผู้ถือบัตร 1 ท่าน (ภายใต้ชื่อ-นามสกุลเดียวกัน) ตลอดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขาย ผู้ถือบัตรที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจะมอบรางวัลตามเงื่อนไขของยอดใช้จ่ายสะสมสูงสุด จำนวน 1 รางวัลเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทมีจำนวนเกินกว่าจำนวนรางวัลที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะยึดตามลำดับการลงทะเบียนเป็นสำคัญ
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลThe Mall Cash Voucher มูลค่า 20,000 บาท ซึ่งเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป มีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ หรือตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยธนาคารจะจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายให้แก่ผู้ได้รับรางวัล แต่ทั้งนี้ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย กรณีถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลสามารถนำภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกหักไว้มาใช้เป็นเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีของตนเองได้
 • สำหรับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท และรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่า 800 บาท ซึ่งเป็นของรางวัลที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท จึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด

การประกาศผลรางวัล
 
 • ธนาคารจะประกาศผลรางวัลผ่านทาง www.scb.co.th/th/personal-banking/promotions/credit-cards/scbm-howtoshop.html  ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565

เงื่อนไข Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
 
 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลจะได้รับ Starbucks e-Coupon ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทางแอป SCB EASY ในเมนู "e-Coupon ของฉัน" ภายใต้บัตรเครดิต SCB M VISA โดย สามารถใช้สิทธิ์ได้ภายวันที่ 30 กันยายน 2565 ในกรณีที่รางวัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัลอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนและผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ไว้บนแอป SCB EASY ของตนเอง ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 และผู้ถือบัตรต้องยังคงสภาพเป็นผู้ใช้งานแอป SCB EASY ดังกล่าวอยู่จนถึงวันที่ธนาคารจัดส่ง e-Coupon ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือบัตรไม่ได้ทำการผูกบัตรเครดิต SCB M VISA ที่ได้รับการอนุมัติบนแอป SCB EASY ภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบ e-Coupon ให้กับผู้ถือบัตร
 • ผู้ถือบัตรสามารถนำ e-Coupon ที่ได้รับมาสแกน QR Code เพื่อรับสิทธิ์ที่ร้าน Starbucks โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการรับ e-Couponที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด หรือภาพถ่ายทุกกรณี
 • เมื่อผู้ถือบัตรกดใช้ e-Coupon จะต้องแสดงรหัสรับสิทธิ์ กับพนักงานแคชเชียร์ ณ จุดขาย ภายใน 15 นาทีหลังกดรับสิทธิ์
 • มูลค่าเงินจะแสดงอยู่บน e-Coupon ที่ได้รับ โดยผู้ถือบัตรสามารถนำ e-Coupon มาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินใน e-Coupon จะหมดไป
 • e-Coupon ดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่น, รวมถึงไม่สามารถเติมเงินในบัตรสตาร์บัคส์การ์ดหรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้
 • e-Coupon ดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านได้
 • สิทธิ์ดังกล่าวสามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้บน e-Coupon เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินด้วย e-Coupon และ/หรือคูปองรูปแบบอื่นได้รวมสูงสุด 15 ใบต่อ 1 ใบเสร็จเท่านั้น
 • กรณีต้องการตรวจสอบยอดเงิน e-Coupon หรือพบปัญหาการใช้งาน e-Coupon กรุณาติดต่อ Starbucks Call Center ที่เบอร์ 02-339-0996
 • ผู้ถือบัตรที่ไม่ได้รับ e-Coupon ต้องติดต่อเพื่อแจ้งรายละเอียดกับ SCB M Call Center โทร. 1295 ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล Starbucks e-Coupon
 
 • สำหรับรางวัล Starbucks e-Coupon มูลค่ารางวัลละ 100 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข The Mall Cash Voucher มูลค่า 800 บาท
 
 • ธนาคารจะจัดส่ง The Mall Cash Voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์ แบบลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ในกรณีที่รางวัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • The Mall Cash Voucher ใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปทุกสาขา ยกเว้นแผนกเหล้า บัตรเติมเงินทุกประเภท และร้านค้าเช่า
 • The Mall Cash Voucher นี้สามารถใช้คู่กับบัตรสมาชิกของห้างฯ รับส่วนลด 5% สำหรับสินค้าราคาปกติ เฉพาะที่ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น
 • The Mall Cash Voucher สามารถทอนเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าหน้าบัตร
 • The Mall Cash Voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณี The Mall Cash Voucher หายหรือชำรุด ห้างฯจะไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายดังกล่าว
 • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน The Mall Cash Voucher ที่ซื้อแล้ว การยกเลิกบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปทุกสาขา
 • หากผู้ถือบัตรไม่ได้รับ The Mall Cash Voucher ดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องติดต่อเพื่อแจ้งแก่ SCB M Call Center โทร. 1295 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่า 800 บาท
 
 • สำหรับรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่ารางวัลละ 800 บาท เนื่องจากมูลค่าของของรางวัลมีจำนวนไม่ถึง 1,000 บาท ผู้ได้รับรางวัลจึงไม่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงื่อนไข The Mall Cash Voucher มูลค่า 20,000 บาท
 
 • ธนาคารจะจัดส่ง The Mall Cash Voucher ให้กับผู้ถือบัตรที่ได้รับรางวัลทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ในกรณีที่รางวัลดังกล่าวหมด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์จัดของอื่นที่มีราคาเท่าเทียมกันทดแทน
 • The Mall Cash Voucher ใช้ชำระค่าสินค้าได้ที่ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ตในเครือเดอะมอลล์กรุ๊ปทุกสาขา ยกเว้นแผนกเหล้า บัตรเติมเงินทุกประเภท และร้านค้าเช่า
 • The Mall Cash Voucher นี้สามารถใช้คู่กับบัตรสมาชิกของห้างฯ รับส่วนลด 5% สำหรับสินค้าราคาปกติ เฉพาะที่ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เท่านั้น
 • The Mall Cash Voucher สามารถทอนเป็นเงินสดได้ไม่เกิน 20% ของมูลค่าหน้าบัตร
 • The Mall Cash Voucher ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • กรณี The Mall Cash Voucher หายหรือชำรุด ห้างฯจะไม่รับผิดชอบ หรือชดเชยความเสียหายดังกล่าว
 • ห้างฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน The Mall Cash Voucher ที่ซื้อแล้ว การยกเลิกบัตร หรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ในเครือเดอะมอลล์ กรุ๊ปทุกสาขา
 • หากผู้ถือบัตรไม่ได้รับ The Mall Cash Voucher ดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องติดต่อเพื่อแจ้งแก่ SCB M Call Center โทร. 1295 ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2565
 
เงื่อนไขเกี่ยวกับภาระภาษีจากการได้รับของรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่า 20,000 บาท
 
 • สำหรับรางวัล The Mall Cash Voucher มูลค่ารางวัลละ 20,000 บาท เนื่องจากของรางวัลมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ผู้ได้รับรางวัลจึงมีหน้าที่ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 โดยคำนวณจากมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับคิดเป็นค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย รางวัลละ 1,000 บาท โดยธนาคารจะเรียกเก็บค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในบัตรเครดิต SCB M ที่ท่านได้ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลมีหน้าที่ต้องนำมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับไปรวมคำนวณเป็นเงินได้ของตนเอง และต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีที่ตนเองได้รับรางวัลด้วย โดยสามารถนำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายที่ได้รับจากธนาคารไปใช้เป็นหลักฐานเพื่อเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้

เงื่อนไขทั่วไป
 
 • สิทธิ์ในการได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เมื่อธนาคารฯ ทำการส่งมอบ e-Coupon หรือ บัตรกำนัลแล้ว ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษารหัสต่าง ๆ และบัตรกำนัลด้วยตนเอง หากผู้ถือบัตรทำรหัสหรือบัตรกำนัลสูญหาย ธนาคารจะไม่รับผิดชอบ ชดเชย หรือชดใช้ด้วยรหัสหรือบัตรกำนัลใหม่หรือสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น
 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องมีสถานะบัตรเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ หากตรวจพบว่า ผู้ถือบัตรมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย ล่าช้า และ/หรือ เหตุอื่นใด อันเนื่องมาจากการใช้สินค้า และ/หรือ การให้บริการใด ๆ ของผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้า/ผู้ให้บริการ หรือบุคคลใด ๆ ทั้งสิ้น กรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก เกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใด ๆ จากการใช้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • ธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิกกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และ/หรือรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่จะมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทเดอะมอลล์ กรุ๊ป เป็นที่สุด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call Center โทร. 1295
 
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง scb m บัตรเครดิต scb m visa โปรโมชั่นบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ สิทธิพิเศษบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ แลกรับของรางวัล e-coupon the mall cash voucher สมัครบัตรเครดิต scb สมัครออนไลน์
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ


เว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)