รู้จักเช็คราคา|ติดต่อเรา

ช้อปดีมีคืน ยูโอบีมีเพิ่มให้ แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท

4 ม.ค. 65 51
ระยะเวลา 01 ม.ค. 15 ก.พ. 65

ช้อปดีมีคืน ยูโอบีมีเพิ่มให้...แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20%* เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามที่กำหนด

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภท (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW) :

ตารางรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เซลส์สลิป สิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 3,000 - 14,999 บาท 1,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 150 บาท (เครดิตเงินคืน 15%)
ตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท 5,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 900 บาท (เครดิตเงินคืน 18%)
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 10,000 คะแนน = เครดิตเงินคืน 2,000 บาท (เครดิตเงินคืน 20%)

(จำกัดการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

*ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อยืนยันการแลกคะแนนตามที่ธนาคารกำหนดในเงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ 1 สิทธิ์

สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW :

ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/เซลส์สลิป เครดิตเงินคืน
ตั้งแต่ 3,000 - 14,999 บาท 30 บาท
ตั้งแต่ 15,000 - 29,999 บาท 100 บาท
ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป 300 บาท

(จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS : พิมพ์ GT (เว้นวรรค) ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 15 ก.พ. 65

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส ("คะแนน") เป็นเครดิตเงินคืน

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 15 กุมภาพันธ์ 2565เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น (ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสถานะการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ธนาคารบันทึกเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต
 • สิทธิ์แลกคะแนนและจำนวนคะแนน ที่แลกเป็นเครดิตเงินคืน (ยกเว้นบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW ไม่ร่วมรายการแลกคะแนนสะสม) จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (รวมทุกประเภทบัตรเครดิตยูโอบี)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องแลกคะแนนตามจำนวนคะแนนที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถแลกคะแนนมากกว่าหรือน้อยกว่าได้
 • การเข้าร่วมรายการ ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียนผ่าน SMSเพื่อยืนยันการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์CB15 หรือCB18 หรือCB20 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรหลัก 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียน 1 ครั้งต่อ  1 สิทธิ์ ดังนี้
  • รหัส CB15 สำหรับการแลกคะแนน 1,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • รหัส CB18 สำหรับการแลกคะแนน 5,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 900 บาท
  • รหัส CB20 สำหรับการแลกคะแนน 10,000 คะแนน เป็นเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
 • การใช้สิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะทำการหักคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส 1,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 15% (1,000 คะแนน เท่ากับ 150 บาท) หรือ 5,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 18% (5,000 คะแนน เท่ากับ 900 บาท) หรือ 10,000 คะแนน แลกเป็นเครดิตเงินคืน 20% (10,000 คะแนน เท่ากับ 2,000 บาท) โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะทำการแลกคะแนนให้กับผู้ถือบัตร เฉพาะสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรได้รับ SMS ตอบกลับจากธนาคารเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียนผ่าน SMS เพื่อยืนยันการแลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนได้ตามจำนวนสิทธิ์ที่ประสงค์จะใช้ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ กรณีที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนเกินกว่าสิทธิ์ที่ธนาคารกำหนด ธนาคารจะทำการแลกคะแนนให้กับผู้ถือบัตร เฉพาะสิทธิ์แลกคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนที่สูงสุดที่ผู้ถือบัตรได้ลงทะเบียนไว้และมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนน เพียงพอกับที่ผู้ถือบัตรได้ทำการลงทะเบียนแลกคะแนนไว้ ณ วันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน หากผู้ถือบัตรมีคะแนนไม่พอในแต่ละสิทธิ์ ธนาคารจะพิจารณาจากสิทธิ์ที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนเพียงพอที่เหลืออยู่
 • คะแนนที่ถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตของท่านในรายการส่งเสริมการขายนี้ จะไม่สามารถยกเลิกหรือคืนได้
เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม และบัตรเครดิต TMRW
 • ธนาคารจะคำนวณเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรเพิ่มสูงสุดไม่เกิน 300 บาท/ผู้ถือบัตรหลัก/ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย จากอัตราปกติ 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมตามเงื่อนไข ดังกล่าวข้างต้น โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรหลักภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม ต้องลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์ GT เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 10 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง) ลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากผู้ขาย/ผู้ให้บริการเดียวกัน (ภายใต้ชื่อร้านค้าในเซลส์สลิป) ที่เกิดขึ้นภายในวันเดียวกัน จะนับเป็นยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียง 1 รายการ/วัน โดยธนาคารจะนับยอดใช้จ่ายที่สูงสุดให้ผู้ถือบัตร
 • การรับสิทธิ์จะเริ่มมีผลใช้ได้กับรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนสำเร็จเท่านั้น
เงื่อนไขทั่วไป
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้ธนาคารจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายที่เกินกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร เมื่อท่านขอใช้เกินกว่าวงเงินสำหรับแต่ละบัตรเครดิต ถึงแม้ว่าผู้ถือบัตรจะชำระเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินกว่าวงเงินบัตรเครดิตที่ได้รับอนุมัติก็ตาม
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายนี้จะนับเฉพาะรายการใช้จ่ายที่ได้ชำระตามรหัส Merchant Category Code (MCC) ที่ทาง VISA และ MasterCard กำหนด และยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณในรายการส่งเสริมการขายจะไม่นับรวมยอดใช้จ่ายในหมวดสถานีบริการน้ำมัน, รายการชำระค่าเบี้ยประกันทุกประเภท, รายการในหมวดการซื้อหน่วยลงทุนต่างๆ, รายการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์, รายการแบ่งชำระสินค้าสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ, รายการแบ่งยอดชำระ (IPP Conversion) ที่เรียกเก็บรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณให้ในยอดชำระเต็มจำนวนก่อนทำรายการแบ่งยอดชำระ, รายการชำระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผ่านบัตรเครดิตเป็นรายเดือน, รายการ UOB CUSTOMER CARE, รายการ UOB LADY LUXE PAY, รายการ Pay Anything, รายการแบ่งชำระ 0% 3 เดือนในหมวดท่องเที่ยวและรายการใช้จ่ายออนไลน์สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม, ยอดใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ, รายการซื้อขายเงินดิจิตอล (คริปโตเคอเรนซี), รายการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินบาทผ่านร้านค้าออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่น) ที่จดทะเบียนในต่างประเทศ เช่น Amazon, Google, Facebook เป็นต้น, รายการใช้จ่าย ณ ร้านค้าในต่างประเทศที่ผู้ถือบัตรเลือกจ่ายเงินที่ซื้อสินค้าและ/หรือบริการต่างๆเป็นสกุลเงินบาท ณ จุดขาย (DCC Transactions), ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า, การโอนเงิน, ดอกเบี้ย, ค่าปรับ, ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกัน จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ผู้ถือบัตรต้องเก็บรักษาข้อความ SMS ตอบกลับการลงทะเบียนที่ได้รับจากธนาคารเพื่อใช้อ้างอิงในกรณีที่มีความจำเป็น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรหลักต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 60 วันนับจากวันที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าและ/หรือการให้บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th
 
แท็กที่เกี่ยวข้อง ช้อปดีมีคืน สมัครบัตรเครดิต สมัครออนไลน์ โปรโมชั่นบัตรเครดิตยูโอบี เครดิตเงินคืน
ช่องทางติดตาม Money Guru


ดีล / โปรโมชั่นแนะนำ