x
icon-filter ค้นหาบัตรเครดิต / บัตรเดบิต
product filter
product filter
product filter
product filter

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD (Krungsri Debit OPD)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิ.ย. 65 10,094

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD (Krungsri Debit OPD)-ธนาคารกรุงศรี (BAY)

บัตรกรุงศรี เดบิต OPD บัตรเดียวคุ้ม!!! จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ครอบคลุม จะแค่เจ็บป่วยพบหมอเพื่อรับยา หรือรักษาจากอุบัติเหตุ...บัตรก็ช่วยจ่าย

 

*ยกเลิกการเสนอขายบัตรใหม่และการออกบัตรทดแทนตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 62 เป็นต้นไป

รายละเอียดบัตร
  ชื่อ Credit / Debit Card
  สถาบันการเงิน
  ประเภทบัตร
  เหมาะสำหรับ
วงเงินและดอกเบี้ย
  วงเงินสูงสุด
2-5 เท่าของรายได้
  ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
  ยอดชำระขั้นต่ำ
  ดอกเบี้ยค้างชำระ
0 % ต่อปี, คำนวณจาก วันที่บันทึกรายการหรือทำรายการ
  สมัครบัตรเสริมได้
สิทธิเบิกเงินฉุกเฉิน
  วงเงิน
  ค่าธรรมเนียมต่อครั้ง (%)
N/A
  ดอกเบี้ย (ต่อปี)
N/A
สิทธิประโยชน์หลักของบัตร
 • รับความคุ้มครอง สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก ดังนี้
  - ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) สูงสุด 1,000 บาท ต่อครั้งต่อวัน สูงสุด 10 ครั้งต่อปี
  - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 5,000 บาท ต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  - ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ*
  - สะดวกสบายเมื่อใช้ฝาก ถอน โอน จ่ายบิล ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีฯ หรือใช้จ่ายผ่านบัตร ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ VISA ทั่วโลก
  รับประกันโดย บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

  *ตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาล หรือติดต่อศูนย์บริการด้านสินไหม TPA 02 660 1222

 • คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
 • คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อันเนี่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  รวมถึงฆาตกรรมและลอบทำร้ายสูงสุด 50,000 บาท
 • ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีชิปการ์ด ที่สามารถเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีระดับสูง
 • เบิกถอนเงินสดได้สูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน ได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM หรือเครื่อง ATM ทั่วโลก ที่รองรับชิปการ์ด visa atm (สูงสุด 10 ครั้ง/วัน)
 • สะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการ ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์ visa ได้ทั่วโลก / ชำระผ่านออนไลน์ (Verified by VISA) / ชำระค่าสินค้าและบริการได้รวดเร็ว แค่แตะบัตรกับเครื่องรับชำระเงินที่มีเครื่องหมาย payWavepayWaveด้วยวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน (รวมทั้งการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่อง EDC ณ เคาน์เตอร์สาขาธนาคาร และธนาคารสมาชิกทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีเครื่องหมาย visa)

 • สามารถเลือกกำหนดวงเงินใช้จ่ายของบัตร เพื่อซื้อสินค้าและบริการ โดยสามารถกำหนดวงเงินใช้จ่ายได้ถึง 5 ระดับ คือ 0 บาท, 20,000 บาท, 30,000 บาท, 50,000 บาท และ 100,000 บาท ได้ที่เครื่องกรุงศรี ATM และ Krungsri Phone 1572 และเปลี่ยนแปลงวงเงินได้วันละ 2 ครั้งต่อช่องทาง

 • สามารถโอนเงินระหว่างบัญชีที่ผูกกับบัตรเดียวกันผ่านเครื่องกรุงศรี ATM โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อวัน และจำนวนเงินโอนรวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ต่อวัน

 • โอนเงินไปยังบัญชีบุคคลอื่นภายในธนาคารผ่านเครื่องกรุงศรี ATM ได้สูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)

 • โอนเงินไปยังบัญชีใดๆ ระหว่างธนาคาร (ORFT) ผ่านเครื่องกรุงศรี ATM และเครื่อง ATM ธนาคารอื่น ที่รองรับชิปการ์ด visa atm ครั้งละไม่เกิน 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งสูงสุด 100,000 บาท/บัตร/วัน

 • บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) สามารถเลือกชำระค่าสินค้าและบริการของบริษัทต่างๆ ที่ธนาคารให้บริการรับชำระเงิน เช่น บัตรเครดิต, ค่าไฟฟ้า, ค่าโทรศัพท์, ค่าโทรศัพท์มือถือ (AIS, DTAC, True Move), บริการเติมเงินค่าโทรศัพท์มือถือ, ค่าเบี้ยประกันภัย/ประกันชีวิต, ค่าลงทะเบียนและอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการชำระให้ตนเอง หรือให้บุคคลอื่น โดยการหักเงินจากบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันภายในวงเงินสูงสุด 200,000 บาท/บัตร/วัน

ส่วนลดร้านค้าบริการตามรอบ
  ส่วนลดทั่วไป
  ส่วนลดเพิ่มเติมเฉพาะบัตร
คะแนนสะสม - ของกำนัล
  คะแนนสะสม
  อายุคะแนนสะสม
ไม่มีหมดอายุ
  ของกำนัลคะแนนสะสม
ไม่มีรายการคะแนนสะสม
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
  บัตรหลัก
ฟรีไม่มีเงื่อนไข (ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ (ค่าธรรมเนียมการออกบัตรทดแทน 150 บาท/บัตร))
  บัตรเสริม
ไม่มีบัตรเสริม
ค่าธรรมเนียมรายปี
  บัตรหลัก
มีค่าใช้จ่าย (3,999 บาท/บัตร/ปี)
  บัตรเสริม
ไม่มีบัตรเสริม
คุณสมบัติผู้สมัคร
  ผู้มีสิทธิ์สมัคร
บุคคลทั่วไป
  อายุ
บัตรหลัก 15 - 65 ปี
  รายได้ขั้นต่ำ
0 บ./เดือน
  เงื่อนไขอื่นที่สำคัญ
 • ผู้มีสิทธิ์สมัครบัตรหรือเปลี่ยนบัตร "กรุงศรี เดบิต OPD" และได้รับความคุ้มครองต้องเป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน ในนามบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียวที่ผูกกับบัตร และมีอายุระหว่าง 15-65 ปี ตามปีเกิดที่ระบุไว้ในบัตรประชาชน
 • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยในฐานะผู้ป่วยนอก (OPD) ภายหลังจากพ้นกำหนดระยะเวลารอคอย (Waiting Period) 30 วัน จากการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป และ 120 วัน จากการเจ็บป่วยด้วยโรคตามที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นทั่วไป นับจากวันที่ได้สมัครบัตร “กรุงศรี เดบิต OPD”
 • ลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุทันที โดยแสดงบัตรเพื่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลคู่สัญญา โดยไม่ต้องสำรองจ่าย ยกเว้นกรณีเข้ารับการรักษาภายใน 5 วัน นับจากวันที่สมัครบัตรหรือเปลี่ยนบัตรใหม่ จะต้องสำรองจ่ายไปก่อน
 • ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายเดือน และ/หรือรายปี จากบัตร "กรุงศรี เดบิต OPD" ทุกเดือน และ/หรือ ทุกปี โดยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์โดยอัตโนมัติ แต่ความคุ้มครองจะสิ้นสุดทันทีเมื่อธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ หรือในกรณีที่บัตรถูกยกเลิก บัญชีปิด หรือเมื่อมีการจ่ายสินไหมเต็มจำนวนในกรณีที่มีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการออกบัตร “กรุงศรี เดบิต OPD” ให้กับลูกค้าไม่เกิน 3 ใบต่อลูกค้า 1 ราย โดยสามารถผูกบัตร "กรุงศรี เดบิต OPD" ได้บัญชีละ 1 ใบเท่านั้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกบัตรทดแทนให้กับลูกค้าในกรณีที่อายุบัตรดังกล่าวมีอายุเหลือไม่ถึง 1 ปี โดยธนาคารจะคืนค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือให้กับลูกค้า ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำการสมัครบัตรใหม่ได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของธนาคาร
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน/ ยกเลิก/ อายัด หรือต่ออายุบัตร ในกรณีที่มีการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บัตรนี้ หรือมีหลักฐานบ่งว่ามีการทุจริต หรือมีเหตุใดๆตามกฎหมายหรือมีเหตุอันควรที่ธนาคารจำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าว
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์ขั้นต่ำ 500 บาท หรือเปิดบัญชีกระแสรายวันขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • กรณีลูกค้าเดิม ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบัญชีออมทรัพย์ หรือมีบัญชีกระแสรายวันกับธนาคารอยู่แล้ว สามารถขอทำบัตรได้ทันทีที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศ
เอกสารการสมัคร
 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
 2. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัครบัตร
  สอบถามเพิ่มเติม
Tel. 1572
  คำแนะนำการใช้ข้อมูล
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบกับผู้ให้บริการบัตรเครดิตทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
  Update ณ วันที่
22 มิ.ย. 65


ดีล / โปรโมชั่นอื่นๆ

ดูทั้งหมดเว็บไซต์นี้มีการเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราปรับปรุง และนำเสนอเนื้อหาตรงตามความสนใจของท่าน ท่านสามารถดู Privacy Notice และ ดู Cookies Policy ของเราได้ ที่นี่ ทั้งนี้ ท่านจะยินยอมให้เราเก็บคุกกี้ทั้งหมด หรือให้เก็บแค่บางส่วนโดยการคลิกเลือก ตั้งค่า

ท่านสามารถเลือกให้ความยินยอมการเก็บคุกกี้เป็นเรื่องๆ ได้ที่นี่

เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชั่น checkraka เราอาจจัดเก็บ หรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของคุณในรูปแบบของคุกกี้ และเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายคลึง เช่น tag และ pixel (เรียกรวมกันว่า “คุกกี้”) ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้โดยตรง แต่ช่วยให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้ปลอดภัย และตรงตามความต้องการมากขึ้น คุณอาจไม่ยินยอมให้เราเก็บคุกกี้บางประเภทได้ โดยการคลิกตามหัวข้อข้างล่างนี้

ประเภทคุกกี้
อ่านเพิ่มเติม ที่นี่
ยินยอม / ไม่ยินยอม
คุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเสมอ
(Strictly Necessary)
คุกกี้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์
(Functionality)
คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและวิเคราะห์
(Performance & Analytics)
คุกกี้เพื่อการตลาด
(Marketing)