• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน จาก KKP ให้คุณรับดอกเบี้ยสูง 0.88% ต่อปี

  9 ก.ย. 64 160
  โปรโมชั่นเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน จาก KKP ให้คุณรับดอกเบี้ยสูง 0.88% ต่อปี
  รับผลตอบแทนดอกเบี้ยสูงในอัตราที่แน่นอน กับเงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน ด้วยเงินฝากเริ่มต้นเพียง 100,000 บาท และรับดอกเบี้ยแบบรายเดือน
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2564
  เงื่อนไข
  1. เป็นบัญชีเงินฝากประจําประเภทสมุดคู่ฝาก
  2. เฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา
  3. จำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรกขั้นต่ำ 100,000 บาท สำหรับการฝากครั้งต่อไปจะต้องฝากจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 บาทต่อรายการ และยอดเงินฝากในบัญชีสูงสุดต้องไม่เกิน 100,000,000 บาท
  4. <กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนด จะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
   - ระยะเวลาฝากไม่ถึง 3 เดือน นับจากวันที่ฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย
   - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป นับจากวันที่ฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ ณ วันฝาก
  5. ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องมีบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร เพื่อรับโอนดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น
  6. เมื่อครบกําหนดระยะเวลาฝาก ธนาคารจะทําการฝากต่อโดยอัตโนมัติให้ในระยะเวลาฝาก 6 เดือน โดยได้รับดอกเบี้ยในอัตราปกติที่ธนาคารประกาศ ณ ขณะนั้น
  7. ธนาคารจะคํานวณและหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายจากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด
  8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 165 5555

    ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ