• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นเงินฝากประจำ 9 เดือน จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ให้เป้าหมายเป็นจริงได้

  22 ก.ค. 64 336
  โปรโมชั่นเงินฝากประจำ 9 เดือน จากธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ให้เป้าหมายเป็นจริงได้
  ธนาคารกรุงเทพ พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดให้ชีวิตยุคใหม่ให้เป้าหมายเป็นจริงได้ กับ บัญชีเงินฝากประจำทั่วไป ดอกเบี้ยพิเศษระยะเวลาการฝาก 9 เดือน วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 2,000 บาท ที่ ธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา
  อัตราดอกเบี้ย : 0.50% ต่อปี
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 25 สิงหาคม 2564
  เงื่อนไข
  1. ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
  2. ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีและฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 2,000 บาท
  3. ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
  4. เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
  5. กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
   - หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
   - หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
  6. รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารฯ
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ