• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • โปรโมชั่นเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน ดอกเปรี้ยง สะเทือนปฐพี 1.35% ต่อปี จาก ธ.ไทยเครดิต

  10 มิ.ย. 64 184
  โปรโมชั่นเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน ดอกเปรี้ยง สะเทือนปฐพี 1.35% ต่อปี จาก ธ.ไทยเครดิต
  โปรโมชั่นเงินฝากประจำทันใจ ระยะเวลาฝาก 12 เดือน ดอกเปรี้ยง สะเทือนปฐพี จาก ธ.ไทยเครดิต ฝากเงินปั๊บ รับดอกเบี้ยทันที (กรณีฝากด้วยเงินสด) สามารถถอนดอกเบี้ยไปใช้ได้เลย ไม่ต้องรอจนครบกำหนด
  • อัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศที่ธนาคารกำหนด)
  • รักษายอดเงินฝาก 12 เดือน
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุด ไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อราย
  เงื่อนไขบริการ
  1. ให้บริการผู้ฝากประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น (ไม่รับเปิดบัญชีร่วม, บัญชี "และ", บัญชี "หรือ")
  2. เปิดบัญชีขั้นต่ำ หรือ ฝากต่อเมื่อครบกำหนดตั้งแต่ 100,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 1,500,000 บาท
  3. การจ่ายดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชีหรือฝากต่อ และหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร (กรณีฝากด้วยเช็คจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อทราบผลเรียกเก็บเช็คนั้น)
  4. สำหรับดอกเบี้ยหากไม่ได้ถอนออก หรือ นำเงินมาฝากเพิ่มหลังจากวันเปิดบัญชีหรือฝากต่อ ธนาคารจะถือเป็นเงินฝากส่วนที่เกินจากจำนวนเงินเปิดบัญชีครั้งแรก หรือ จำนวนเงินที่ฝากต่อ และจะคำนวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
  5. สามารถถอนเงินฝากส่วนเกินได้ทั้งจำนวน แต่ไม่สามารถถอนเงินฝากบางส่วนของเงินต้นที่รับดอกเบี้ย ณ วันฝาก (เงินต้นครั้งแรกที่เปิดบัญชี หรือ ฝากต่อ) หากถอนบางส่วนจนทำให้เงินต้นลดลงต่ำกว่าจำนวนเงินเปิดบัญชีหรือฝากต่อต้องปิดบัญชีเท่านั้น
  6. กรณีถอนเงินต้น หรือ ปิดบัญชี ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ วันที่ผิดเงื่อนไข (หลังหักภาษี ณ ที่จ่าย) ตามระยะเวลาที่ฝากเงินนั้น สำหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป (รวมภาษีที่หัก ณ ที่จ่าย) ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร (ทั้งนี้ลูกค้าต้องเป็นผู้ขอคืนภาษี หัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวจากสรรพากรด้วยตนเอง)
  7. เมื่อครบระยะเวลาการฝาก ลูกค้าต้องมาแจ้งความประสงค์ในการฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ ประสงค์ฝากประเภทบัญชีเงินฝากประเภทอื่นๆ ของธนาคาร ในช่วงระยะเวลานี้ให้ผู้ฝากติดต่อแจ้งความประสงค์ที่สาขาที่เปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ครบกำหนดเป็นระยะเวลา 1 เดือน (ช่วงระยะเวลาให้ผู้ฝากติดต่อธนาคาร) และคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น จากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวัน และจ่ายดอกเบี้ย ณ วันที่ผู้ฝากติดต่อสาขาที่เปิดบัญชีแจ้งความประสงค์ฝากต่อเป็นบัญชีเงินฝากประจำทันใจ หรือ วันที่พ้นระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด หักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก)
  8. หากบัญชีเงินฝากประจำทันใจครบกำหนดผู้ฝากไม่มาติดต่อที่สาขาที่เปิดบัญชีภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันที่เงินฝากครบกำหนด บัญชีดังกล่าวจะถูกโอนอัตโนมัติเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั้งจำนวน และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-697-5454 หรือ www.tcrbank.com

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ