• ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ดอกเบี้ยเงินฝาก
 • ค้นหาแบบละเอียด
 • เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี วันนี้ รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว*

  20 เม.ย. 64 280
  เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารยูโอบี วันนี้ รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว*
  เปิดบัญชีครั้งนี้มีแต่ได้ ฟรี! ความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 12 ล้านบาทเมื่อเปิด บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ (UOB Vcare) 1 ล้านบาท และ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์ 1 แสนบาทพร้อมกัน รับกระเป๋า UOB Paul Frank ขนาด 16 นิ้ว มูลค่า 4,000 บาท   
  สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10,000,000 บาท หรือ 10 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
  • เงินฝากดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยรายเดือน
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ผู้ฝากเงินจะได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมถึงการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
  สิทธิพิเศษของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยูโอบี ซีเคียวร์
  • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 2,000,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินฝาก ตลอด 24 ชม.
  • คุ้มครองผู้ขับขี่ และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์
  • คล่องตัว ฝากถอนได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • ได้รับสิทธิประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกายโดยอุบัติเหตุ ซึ่งทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียงการพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2) แต่ไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
  ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 พ.ค. 64
  ข้อกำหนด และเงื่อนไข
  1. ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
  2. เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัญชียูโอบี วีแคร์ มาก่อน
  3. เปิดบัญชีออมทรัพย์ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท พร้อมกัน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 63 - 31 พ.ค. 64 และคงยอดเงินฝากทั้ง 2 บัญชี ตามระยะเวลาที่กำหนด ลูกค้าจะได้รับ Paul Frank Trolley Bag 16 นิ้ว จำนวน 1 ใบ มูลค่า 4,000 บาท
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.ย. 63 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์  ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ม.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 28 ก.พ. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ต.ค. 63 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 28 ก.พ. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 มี.ค. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ย. 63 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 เม.ย. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ธ.ค. 63 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 เม.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 พ.ค. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ม.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 มิ.ย. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน ก.พ. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 ก.ค. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน มี.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ก.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 ส.ค. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน เม.ย. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 31 ส.ค. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 30 ก.ย. 64
   - กรณีเปิดบัญชีภายในเดือน พ.ค. 64 พร้อมคงยอดเงินฝากบัญชี ยูโอบี วีแคร์ ตั้งแต่ 1 ล้านบาท และ ยูโอบี ซีเคียวร์ ตั้งแต่ 1 แสนบาท ณ วันที่เปิดบัญชี ถึงวันที่ 30 ก.ย. 64 จะได้รับของกำนัลภายวันที่ 31 ต.ค. 64
  4. สำหรับลูกค้าที่มีบัญชียูโอบี ซีเคียวร์ อยู่แล้ว แต่ยังไม่เคยมีบัญชี ยูโอบี วีแคร์ มาก่อน สามารถร่วมโปรโมชั่นนี้ได้ โดยลูกค้าต้องเปิดบัญชีตามเงื่อนไขโปรโมชั่นและต้องไม่ปิดบัญชียูโอบี ซีเคียวร์ ที่มีอยู่แล้ว
  5. เมื่อครบกำหนด ทางธนาคารจะ SMS แจ้ง ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านแจ้งไว้กับธนาคาร เพื่อรับของกำนัล ณ สาขาที่เปิดบัญชีเท่านั้น
  6. ของกำนัลมีจำนวนจำกัด สำหรับลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
  7. มูลค่าของกำนัลเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.36 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 4,000 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1.1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
  8. ของกำนัล จำกัด 1 ท่านต่อ 1 ใบ สำหรับบัญชีหลักเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  9. ราคาของกำนัลที่ปรากฎนี้เป็นราคาตลาด ณ วันที่ 1 ส.ค. 63
  10. เมื่อลูกค้ารับของกำนัลจากโปรโมชั่นนี้ไปแล้ว จะเอาจำนวนเงินฝากเดียวกันนี้ไปรับของกำนัลในโปรโมชั่นอื่นอีกไม่ได้
  11. เงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามข้อกำหนดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ยูโอบี วีแคร์ และ บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ซีเคียวร์ 
  สอบถามข้อมูลเรื่องบัญชีเงินฝากที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 02-285-1555 หรือเว็บไซต์ www.uob.co.th

  ข่าว-โปรโมชั่นล่าสุดอื่นๆ